Per 1 juli gaan onze nieuwe prijzen in voor de personenalarmering. Deze worden al genoemd op de website.
Tot 1 juli betaalt u de huidige prijzen van cAlarm start €21,50 en cAlarm Comfort €25,50.

Bekostiging van het hulpmiddel personenalarmering via FocusCura

Via FocusCura kunt u onder voorwaarden in aanmerking komen voor een vergoeding voor uw hulpmiddel personenalarmering. FocusCura regelt de vergoeding met uw zorgverzekeraar. Het is niet altijd mogelijk om een vergoeding te krijgen. FocusCura kan een alleen een vergoeding voor u regelen vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). In sommige gevallen kan het zijn dat de vergoeding voor uw personenalarm niet in de Zvw valt maar in de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In dit artikel leest u meer over op basis van welke regeling het hulpmiddel personenalarmering wordt vergoed.

Als u extra uitleg wilt kunt u altijd contact opnemen met onze klantenservice. Onze klanten service is telefonische bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur op: 030 – 6927050. Of stuur uw vraag per mail naar [email protected].

Personenalarmering in de Zvw

Personenalarmeringapparatuur moet het zelfstandig wonen mogelijk maken als:

  • een verzekerden sociaal redzaam is, en
  • redzaam is in de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL-redzaam), maar
  • een lichamelijke beperking heeft en door ziekte of gebrek een verhoogd risico loopt in een noodsituatie terecht te komen.

Een verzekerde met een lichamelijke beperking kan voor deze apparatuur in aanmerking komen als:

  • voor de persoon een duidelijke noodzaak bestaat om in geval van nood onmiddellijk medische of technische hulp van buitenaf in te roepen, en;
  • de persoon bovendien gedurende langere tijd op zichzelf aangewezen is, en;
  • de persoon niet in staat is in een noodsituatie de telefoon zelfstandig te bedienen.

De hier bedoelde apparatuur bestaat uit een draagbaar zendertje met een alarmknop die om de hals wordt gedragen. In geval van nood kan de verzekerde gedurende 24 uur per dag op de alarmknop drukken voor hulp van een hulpverlener.

De zorgverzekeraar beoordeelt of een verzekerde aangewezen is op alarmeringsapparatuur vanuit de Zvw. De kosten van de apparatuur en de aansluitkosten worden in dat geval vergoed door de zorgverzekeraar. Abonnementskosten voor alarmeringsapparatuur worden gezien als kosten voor normaal gebruik. Deze kosten moet de verzekerde zelf betalen.

Bewakingsapparatuur wiegendood

Bewakingsapparatuur ter voorkoming van wiegendood komt niet in aanmerking voor vergoeding vanuit de basisverzekering. Deze apparatuur komt voor eigen rekening van de verzekerde.

Alarmeringsapparatuur in de Wlz

In het Wlz kompas is beschreven wat in de Wlz wordt verstaan onder toezicht en personenalarmering, onder ‘Vormen van Begeleiding’, ‘Toezicht en interventie’.

Toezicht en interventie

Toezicht houdt in dat een zorgverlener signaleert of een cliënt hulp nodig heeft en daarop adequaat reageert met een passende interventie. De mate en vorm waarin het toezicht plaatsvindt, hangt af van de situatie van de cliënt. Het kan gaan om permanent toezicht, of 24 uur per dag zorg in de nabijheid. Permanent toezicht betekent onafgebroken toezicht en actieve observatie gedurende het gehele etmaal, waardoor tijdig kan worden ingegrepen. Zorg in de nabijheid betreft een vorm van beschikbaarheid van zorg waarbij op initiatief van de zorgverlener zowel op geplande als op ongeplande momenten zorg wordt geboden.
De kosten van technische voorzieningen (zoals alarmeringssystemen) voor het bieden van toezicht zijn voor de zorgaanbieder die er voor kiest hier gebruik van te maken. Dit geldt voor alle leveringsvormen”.
Een interventie kan bijvoorbeeld correctie van het gedrag inhouden, of het bieden van persoonlijke verzorging of verpleging.

Alarmeringsapparatuur in de Wmo

Alarmeringsapparatuur kan ook worden aangeschaft, omdat dit bijvoorbeeld een gevoel van veiligheid geeft in verband met (hoge) leeftijd. De alarmeringsapparatuur valt dan niet onder het basispakket. De verzekerde kan dan een verzoek voor vergoeding hiervan indienen bij de gemeente waarin hij woont.

Eigen risico

Alarmeringsapparatuur valt onder het eigen risico.