Algemene Voorwaarden Zakelijk

1. Definities 

FocusCura: FocusCura BV, statutair gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor MiddenNederland onder nummer 30206773.
Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene leveringsvoorwaarden van FocusCura BV.
Artikel(en): verzamelbegrip voor alle goederen/apparatuur en toebehoren die FocusCura in staat is te leveren aan de Afnemer, zowel op basis van koop als huur, waaronder: personenalarmsystemen, sleutelsystemen, video-communicatiesystemen (o.a. PAL4 BiDi-boxen), touchscreens, medicijndispensers en anderen.
Servicemanagementsysteem: software op internet die FocusCura aan de Afnemer beschikbaar stelt en waarmee Orders door de Afnemer kunnen worden geplaatst en rapportages kunnen worden opgevraagd.
Diensten: verzamelbegrip voor alle werkzaam-heden die FocusCura in staat is te leveren aan de Afnemer, waaronder: het onderhoud van de Artikelen, de aansluiting van de Artikelen op het digitale communicatieplatform van FocusCura, (projectmatige) installatie van Artikelen, storings-opvolging, het inzetten van de Meldkamer, advies en/of projectondersteuning.
Hoofdbeheerder: de eerste contactpersoon aan de zijde van Afnemer en de eerste contact-persoon aan de zijde van FocusCura in het kader van de levering van de Diensten en Artikelen.
Installed Base: verzamelbegrip voor de Diensten en Artikelen welke in gebruik zijn (uitstaand bij de eindgebruiker thuis) voor en tijdens de levering van de Diensten en Artikelen.
Meldkamer: een ten behoeve van de levering van Diensten ingerichte meldkamer, welke meldkamer door een derde partij wordt aangeboden.
Order: via Servicemanagementsysteem aangeleverde opdracht van de Afnemer aan FocusCura tot levering van de Diensten en Artikelen, eventueel voorafgegaan door telefonische en/of email mededeling.
Overeenkomsten: alle overeenkomsten tussen FocusCura en de Afnemer, waarbij FocusCura zich verplicht tot verkoop, verhuur, levering, installatie en onderhoud van de Diensten en Artikelen ten behoeve van Afnemer, dan wel klanten van Afnemer, waaronder raamovereenkomsten en Service Level Agreements (SLA’s), en het verschaffen van gebruik van het digitale communicatieplatform van FocusCura aan de Afnemer, dan wel klanten van Afnemer, en Afnemer zich verplicht tot acceptatie van de Diensten en Artikelen en betaling van overeen-gekomen vergoedingen ter zake aan FocusCura.

 

2. Toepasselijkheid en werkingssfeer

2.1 Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van en zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen FocusCura en de Afnemer en op alle daartoe strekkende onderhandelingen, offertes, aanbiedingen en opdrachten.
2.2 Deze Algemene Voorwaarden treden in de plaats van (eventuele) eerdere algemene voorwaarden.
2.3 FocusCura heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk bekend gemaakt en treden na 30 (dertig) dagen na deze bekendmaking in werking. Zulke wijzigingen gelden eveneens ten aanzien van de reeds met Afnemer gesloten Overeenkomsten, tenzij de Afnemer binnen 30 (dertig) dagen na bekendmaking van de wijziging schriftelijk aangeeft niet akkoord te gaan met de wijziging.

 

3. Aanbiedingen

3.1 De aanbiedingen van FocusCura zijn vrijblijvend. FocusCura kan haar aanbiedingen nog vlak voor ontvangst van de aanvaarding daarvan herroepen, ongeacht of de aanbiedingen een termijn voor aanvaarding bevatten.
3.2 De inhoud van alle aanbiedingsdocumenten, zoals tekeningen, beschrijvingen of specificaties, is zo nauwkeurig mogelijk, doch niet bindend. Kennelijke vergissingen of fouten in een aanbiedingen binden FocusCura niet.
3.3 De Afnemer dient de informatie uit de aanbiedingsdocumenten vertrouwelijk te behandelen en mag deze niet voor eigen gebruik of gebruik door derden aanwenden of aan derden bekend maken.
3.4 Indien op basis van de aanbiedingsdocumenten geen Overeenkomst tot stand komt, dienen al deze documenten op eerste verzoek van Focus Cura terstond door de Afnemer en voor zijn rekening en risico geretourneerd te worden aan Focus Cura.

 

4. Garanties en verplichtingen FocusCura

4.1 FocusCura garandeert aan de Afnemer dat zij zich heeft verzekerd en zich verzekerd zal houden voor “Aansprakelijkheid voor Bedrijven” ter zake van schade als gevolg van onrechtmatig handelen dan wel toerekenbaar tekortkomen in de nakoming van een verplichting uit hoofde van de Overeenkomst door FocusCura, voor een schadebedrag van ten minste € 1.250.000.
4.2 Indien de Afnemer daar om verzoekt, zal FocusCura een schriftelijk bewijs van het bestaan en de inhoud van de in lid 1 bedoelde verzekering verstrekken aan de Afnemer.
4.3 FocusCura zal zich naar beste vermogen inspannen om de Diensten en Artikelen tijdig en conform Overeenkomst te leveren, waarbij zij alle wettelijke voorschriften ter zake in acht zal nemen. In dit kader is FocusCura echter ook afhankelijk van de medewerking van de Afnemer en de klant van de Afnemer, bijvoorbeeld ter zake van verschaffing van toegang tot de locatie van de levering.
4.4 FocusCura zal Afnemer desgevraagd op elk redelijk tijdstip informeren over de uitvoering van haar werkzaamheden in het kader van de levering van de Diensten en Artikelen en instructies geven ter zake van het gebruik van de geleverde/geïnstalleerde Diensten en Artikelen.
4.5 FocusCura zal schade aan de installatie van de Artikelen of enig deel daarvan, die tijdens en door of in verband met de uitvoering van de installatie voor de oplevering is ontstaan, voor eigen rekening herstellen, tenzij deze schade niet door haar is veroorzaakt of het anderszins onredelijk is dat deze schade voor haar rekening komt.
4.6 FocusCura zal alle gegevens van Afnemer en klant van Afnemer vertrouwelijk behandelen, voor zover deze gegevens als zijnde vertrouwelijk aan FocusCura bekend zijn gemaakt, en er voor zorgen dat ook haar personeel die vertrouwelijkheid respecteert.

 

5. Garanties en verplichtingen van de Afnemer

5.1 Afnemer zorgt er voor dat FocusCura tijdig beschikt over alle goederen, (technische) informatie, gegevens, vergunningen, ontheffingen, beslissingen, toestemmingen en wijzigingen, die noodzakelijk zijn om FocusCura in staat te stellen de levering van de Diensten en Artikelen conform de Overeenkomst te realiseren. De Afnemer is verantwoordelijk voor de volledigheid en/of deugdelijkheid van deze goederen, (technische) informatie, gegevens, vergunningen, ontheffingen, beslissingen, toestemmingen en wijzigingen.
5.2 De Afnemer vrijwaart FocusCura voor aanspraken van derden in verband met de in lid 1 bedoelde goederen, informatie, gegevens, beslissingen en wijzigingen.
5.3 De Afnemer zorgt er voor dat FocusCura volledige medewerking krijgt van zowel de Afnemer als haar klanten bij de levering van de Diensten en Artikelen, waaronder ook kosteloze beschikking over en vrije toegang tot het terrein, het gebouw en de locatie waarop of waarin de Diensten en Artikelen geleverd dienen te worden, en voor schone, veilige, gezonde en werkbare omstandigheden voor de medewerkers van FocusCura die belast zijn met de levering van de Diensten en Artikelen. De Afnemer is verplicht FocusCura en haar personeel tijdig voor gevaarlijke situaties te waarschuwen ter zake van onder andere de toestand van de gebouwen/locaties waar de Diensten en Artikelen geleverd dienen te worden en de medische toestand van de klanten van de Afnemer, alsmede voor de omstandigheden die de uitvoering van de levering verhinderen of belemmeren. 5.4 Het is de Afnemer, dan wel de klant van de Afnemer, niet toegestaan om FocusCura, haar personeel of haar hulppersonen aanwijzingen te geven die niet in verband staan met de Overeenkomst of strijdig zijn met de aard van de Overeenkomst. De Afnemer en de klant van de Afnemer dienen de werkzaamheden van FocusCura ter zake van levering van de Diensten en Artikelen zo weinig mogelijk te verstoren.
5.5 De Afnemer en de klant van de Afnemer zijn verplicht om de Diensten en Artikelen die op grond van de Overeenkomst moeten worden geleverd in ontvangst te nemen zodra deze hen ter beschikking zijn gesteld.
5.6 De Afnemer verplicht zich ertoe aansprakelijkheid voor schade jegens zijn klanten als gevolg van onbehoorlijk gebruik van de Diensten en Artikelen door zijn klanten (oa bij verplaatsing/demontering/zelfreparatie van de Artikelen, aansluiting van de Artikelen op ander type telefoonlijn/internetverbinding/bij andere telecomaanbieder dan overeengekomen, e.d.), contractueel uit te sluiten.
5.7 De Afnemer verplicht zich ertoe zijn klanten via het inschrijfformulier waarmee de klanten kenbaar maken aanspraak te willen maken op levering van een Dienst en/of Artikel, te informeren dat hun persoonsgegevens worden doorgegeven aan FocusCura als de organisatie die de betreffende Dienst en/of het betreffende Artikel feitelijk zal leveren, dat op verwerking van die persoonsgegevens (onder andere) het privacyreglement van FocusCura van toepassing is en dat de klanten het betreffende privacyreglement via de website van FocusCura kunnen raadplegen en uitprinten.

 

6. Termijnen

6.1 FocusCura kan niet eerder gehouden worden om met de uitvoering van haar werkzaamheden aan te vangen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke informatie, gegevens of goederen, zoals genoemd in artikel 5.1, in haar bezit zijn en zij betaling heeft ontvangen van bedragen, waarvan overeengekomen is dat deze vooraf betaald dienen te worden. FocusCura is bevoegd eerder aan te vangen en/of op te leveren, tenzij in de Overeenkomst iets anders is bepaald.
6.2 Tenzij uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen zijn termijnen naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. De enkele overschrijding van een genoemde termijn brengt FocusCura niet in verzuim. In geval van overmachtsituaties of omstandigheden die voor rekening van de Afnemer, dan wel zijn klant, komen of indien zich een onvoorziene omstandigheid voordoet van dien aard dat van FocusCura naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet gevergd kan worden dat zij de Overeenkomst binnen de overeengekomen termijn nakomt, is verlenging van de betreffende termijn toegestaan. Indien overschrijding dreigt zullen FocusCura en de Afnemer zo spoedig mogelijk in overleg treden, teneinde een nadere termijn van nakoming overeen te komen.

 

7. Toetsing, aanvaarding en oplevering

7.1 Na levering van de Diensten en Artikelen, zal FocusCura de Afnemer, althans de klant van de Afnemer, instructies geven over het juiste gebruik van de Diensten en Artikelen.
7.2 Ter zake van de levering van de Artikelen, al dan niet in combinatie met de Diensten, heeft te gelden dat de levering van de Artikelen wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de betreffende Artikelen binnenkomen/aanwezig zijn in het magazijn van FocusCura te Zeist. Alle risico’s ter zake van de Artikelen gaan op dat moment over op de Afnemer.
7.3 Ter zake van de levering van de Diensten heeft te gelden dat de levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de relevante werkzaamheden (bijv. installatiewerkzaamheden) in het kader van de Diensten zijn uitgevoerd.
7.4 Na de levering van de Diensten, zal FocusCura ter plaatse een test uitvoeren ter controle van het goed functioneren van de Diensten, waarop de Afnemer, dan wel de klant van de Afnemer, een zogenaamd Document van Oplevering zal ondertekenen ter bevestiging van de deugdelijke levering van de Diensten door FocusCura. Na het ondertekenen van het Document van Oplevering worden de Diensten als opgeleverd beschouwd en gaan alle risico’s ter zake over op de Afnemer.
7.5 Documenten van Oplevering worden door FocusCura ten kantore van Focus Cura bewaard en worden op eerste verzoek van de Afnemer aan de Afnemer verstrekt.
7.6 FocusCura is bevoegd de oplevering te verdelen in een aantal deelopleveringen.
7.7 Kleine gebreken die nog vóór de volgende betalingstermijn hersteld kunnen worden, zijn geen reden tot weigering van ondertekening van het Document van Oplevering, mits deze de ingebruikneming van de Diensten en Artikelen niet in de weg staan.

 

8. Prijs en betaling

8.1 De tarieven die FocusCura hanteert voor levering van de Diensten en Artikelen worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd op basis van de loonindex zoals vastgesteld door het CBS.
8.2 FocusCura behoudt zich het recht voor om haar tarieven tussentijds te verhogen, indien er sprake is van relevante veranderingen in de marktsituatie, waaronder stijging van de grondstofprijzen en stijging van de tarieven van de leveranciers van FocusCura. Het doorvoeren van een tussentijdse prijsverhoging door FocusCura geeft de Afnemer niet het recht om de Overeenkomst te beëindigen, tenzij er sprake is van een prijsverhoging van meer dan 20%.
8.3 FocusCura hanteert geen drempelbedragen of toeslagen voor minimale orderwaarde, kleine orders, verpakkingskosten, bezorgkosten, etc. De waarde van de Order wordt bepaald door de hoeveelheid en de waarde van de Diensten en Artikelen, die gelijktijdig worden besteld.
8.4 Indien FocusCura kortingen of bonussen verleent aan de Afnemer op een bepaalde bestelling, heeft te gelden dat deze kortingen of bonussen slechts worden verleend indien de Afnemer tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet. De eventueel reeds verleende kortingen of bonussen zullen, indien de Afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, door FocusCura alsnog aan de Afnemer worden gefactureerd.
8.5 Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen exclusief BTW.
8.6 Ter zake van de levering van Artikelen in combinatie met Diensten worden geen transportkosten in rekening gebracht. Indien de levering slechts betrekking heeft op Artikelen worden bezorgkosten in rekening gebracht.
8.7 In het geval dat de Afnemer, dan wel zijn klant, op het overeengekomen tijdstip en de overeengekomen locatie weigert, dan wel niet aanwezig is om, de Diensten en/of de Artikelen af te nemen, heeft FocusCura het recht om een zogenaamd no show-tarief in rekening te brengen bij de Afnemer. De hoogte van dit no show-tarief is opgenomen in de betreffende Overeenkomst en betreft in ieder geval de voorrijkosten.
8.8 Een betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle verschuldigde kosten en rente en tenslotte in mindering op opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Afnemer dat de betaling betrekking heeft op latere facturen.
8.9 Het feit dat de Afnemer geen (tijdige) betaling heeft ontvangen van enige vergoeding van zijn klant of een andere derde partij (bijvoorbeeld subsidie), geeft de Afnemer niet het recht om zijn betalingsverplichtingen jegens FocusCura op te schorten.
8.10 Focus Cura kan haar recht op betaling geheel of gedeeltelijk overdragen (cederen) of in pand geven aan een derde.

 

9. In gebreke blijven van de Afnemer

9.1 Indien FocusCura vermoedt dat de Afnemer de op hem rustende verplichtingen niet nakomt of niet zal nakomen, is FocusCura gerechtigd om van Afnemer een voor diens rekening en risico genoegzame zekerheid te verlangen, zoals een bankgarantie.
9.2 Indien Afnemer aan een aanvaarding van de levering niet tijdig meewerkt of een verschuldigde betaling niet tijdig verricht, heeft FocusCura recht op vergoeding van rente tegen het wettelijk rentepercentage conform artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek met ingang van de dag, waarop de medewerking had moeten worden verleend of de betaling uiterlijk had behoren te geschieden. In dat geval en in het geval dat de Afnemer in gebreke blijft met het stellen van de verlangde zekerheid is FocusCura tevens bevoegd om haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten, dan wel te ontbinden.
9.3 Indien de Afnemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn voldoet, zal de Afnemer, naast de wettelijke handelsrente tevens buitengerech-telijke incassokosten ter hoogte van 15% van de verschuldigde bedragen, verschuldigd zijn. Indien de Afnemer überhaupt niet overgaat tot voldoening van de verschuldigde bedragen en FocusCura als gevolg hiervan een gerechtelijke incassoprocedure aan-hangig maakt, zullen ook de proces-kosten en de daadwerkelijk gemaakte kosten voor juridische bijstand voor rekening van de Afnemer komen.
9.4 Ingeval de Afnemer, dan wel zijn klant, de op hem rustende verplichting om Artikelen tijdig op de overeengekomen plaats van aflevering af te nemen, niet nakomt of niet zal nakomen, is FocusCura bevoegd om deze Artikelen voor rekening en risico van de Afnemer op te slaan totdat de Artikelen alsnog worden afgenomen dan wel aan een derde zijn verkocht.

 

10. Ontbinding

10.1 In de volgende gevallen zijn FocusCura en de Afnemer gerechtigd om de Overeenkomst, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling, dan wel gerechtelijke tussenkomst is vereist, schriftelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden:
- indien aan de andere partij surseance van betaling is verleend, dan wel de andere partij surseance van betaling heeft aangevraagd;
- indien de andere partij in staat van faillissement is verklaard, dan wel faillissement heeft aangevraagd;
- indien de andere partij de activiteiten van haar/zijn onderneming staakt, dan wel wordt ontbonden;
- indien beslag wordt gelegd op een omvangrijk gedeelte van het vermogen van de andere partij;
- indien andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht haar/zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst na te komen.
10.2 FocusCura is gerechtigd om de levering van Diensten en Artikelen te weigeren en de Overeenkomst, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling, dan wel gerechtelijke tussenkomst is vereist, schriftelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien de klant van de Afnemer onder invloed van drugs of alcohol wordt aangetroffen door de medewerkers van FocusCura op de locatie waar de Diensten en Artikelen geleverd dienen te worden, indien de klant van de Afnemer zich agressief of (seksueel) intimiderend jegens de medewerkers van FocusCura opstelt, dan wel sprake is van andere omstandigheden op de locatie van de aflevering, waardoor medewerkers van FocusCura hun werkzaamheden niet veilig en ongestoord kunnen uitvoeren.
10.3 In geval van ontbinding door FocusCura blijft Afnemer zowel de reeds opeisbaar geworden bedragen als het restant van in de Overeenkomst overeengekomen bedragen, waaronder ook het no show-tarief, verschuldigd aan FocusCura. Dit geldt ook in het geval dat FocusCura haar eigendomsvoor-behoud op grond van artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden heeft ingeroepen.

 

11. Eigendomsvoorbehoud

11.1 Onverminderd de verplichting van de Afnemer tot tijdige en volledige betaling van hetgeen deze aan FocusCura verschuldigd is, en onverminderd hetgeen in deze voorwaarden is bepaald over de overgang van het risico op de Afnemer, blijven alle door of namens FocusCura geleverde en/of vervangen zaken eigendom van FocusCura totdat volledige betaling van alle openstaande vorderingen, rente en gemaakte kosten is verkregen, zulks tot meerdere zekerheid voor betaling van al het aan FocusCura toekomende, niets uitgezonderd.
11.2 Met betrekking tot zaken die niet gekocht zijn door de Afnemer, maar door FocusCura in (bruik)leen zijn gegeven, dan wel verhuurd zijn aan de Afnemer, dan wel zijn klant, heeft te gelden dat de Afnemer, dan wel zijn klant, nimmer eigenaar kan worden van deze zaken. FocusCura blijft immer juridisch en economisch eigenaar van de ter beschikking gestelde zaken en is gerechtigd om de betreffende zaken terug te nemen aan het einde van de Overeenkomst, dan wel tijdens de looptijd van de Overeenkomst in het geval dat Afnemer haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en de onderhavige voorwaarden niet nakomt.
11.3 FocusCura is gerechtigd de geleverde zaken, die krachtens de vorige leden haar eigendom zijn gebleven, terug te nemen, onverminderd het recht van FocusCura om alle ten gevolge van de wanbetaling geleden en nog te lijden schade op de Afnemer te verhalen, waarbij de Afnemer in geen geval aanspraak zal kunnen maken op terugbetaling van hetgeen hij reeds heeft betaald aan FocusCura.
11.4 De Afnemer is jegens FocusCura aansprakelijk voor alle schade aan geleverde zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust en Afnemer is gehouden ervoor zorg te dragen dat deze zaken genoegzaam voor rekening van de Afnemer zijn verzekerd.
11.5 FocusCura is te allen tijde gerechtigd de geleverde/ter beschikking gestelde zaken te bezichtigen. In geval van een nalatigheid aan de zijde van Afnemer of in andere in deze voorwaarden genoemde omstandigheden zullen FocusCura en/of de door haar aangewezen personen gerechtigd zijn de geleverde/ ter beschikking gestelde zaken terug te halen. De Afnemer zal ervoor zorg dragen dat FocusCura een machtiging krijgt om de plaats waar de geleverde/ter beschikking gestelde zaken zich bevinden, te betreden.
11.6 Indien derden ten opzichte van de geleverde/ter beschikking gestelde zaken rechten willen doen gelden of maatregelen willen treffen, zal Afnemer hen terstond van de eigendomsrechten van FocusCura op de hoogte stellen. Indien de mogelijkheid bestaat dat door maatregelen van derden de geleverde/ter beschikking gestelde zaken uit de macht van de Afnemer, dan wel zijn klant geraken, zal de Afnemer FocusCura daarvan binnen 24 uur in kennis stellen en alle mogelijke voorzieningen treffen om bezitsverlies van de zaken te voorkomen. Indien de Afnemer nalaat voornoemde voor-zieningen te treffen, heeft FocusCura het recht om, op kosten Afnemer,zelf alle door haar nodig geachte maatregelen te treffen.

 

12. Geheimhouding

12.1 Zowel gedurende als na afloop van de Overeenkomst dient Afnemer volstrekte geheimhouding te betrachten ten aanzien van alle gegevens welke hem omtrent FocusCura en de activiteiten van FocusCura bekend zijn geworden, voor zover deze gegevens een vertrouwelijk karakter hebben.
12.2 De Afnemer is, zowel gedurende als na afloop van de Overeenkomst, gehouden tot geheimhouding van met informatie-verwerking verband houdende principes, praktische kennis, methoden en/of technieken, die samenhangen met de Diensten en Artikelen en die afkomstige zijn van of ontwikkeld zijn door FocusCura, al dan niet in samenwerking met Afnemer of een derde.
12.3 De Afnemer zal zorg dragen dat eigen werknemers en door hem gecontracteerde derden, die van (een deel van) de in de voorgaande leden genoemde informatie kennis nemen of hebben genomen, zich tot geheimhouding verplichten.
12.4 Indien FocusCura dit verlangt, zal de Afnemer op eerste verzoek van FocusCura aan de door de Afnemer ingezette medewerkers opdragen schriftelijk de geheimhoudingsverplichting op zich te nemen jegens FocusCura.

 

13. Verbod overname personeel

13.1 Het is de Afnemer verboden om tijdens de duur van de Overeenkomst, alsmede gedurende een periode van twee jaar te rekenen vanaf de dag waarop de Overeenkomst is geëindigd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FocusCura, medewerkers van FocusCura voor de Afnemer diensten te laten verlenen, werkzaamheden te laten verrichten of activiteiten te laten ontplooien op welke wijze en in welke vorm dan ook anders dan op basis van de Overeenkomst, direct of indirect, hetzij op eigen naam van de medewerkers van FocusCura, hetzij door middel van en/of in samenwerking met, dan wel in dienstverband met Afnemer.

 

14. Verbod contracteren leveranciers FocusCura

14.1 Het is de Afnemer verboden om tijdens de duur van de Overeenkomst, alsmede gedurende een periode van twee jaar te rekenen vanaf de dag waarop de Overeenkomst is geëindigd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FocusCura, op welke wijze en in welke vorm dan ook, direct of indirect, hetzij op eigen naam, hetzij door middel van en/of in samenwerking met een derde (rechts)persoon, overeenkomsten aan te gaan met de leveranciers van FocusCura. 

 

15. Intellectuele eigendom

15.1 De intellectuele en industriële eigendomsrechten op alle aan Afnemer, dan wel klanten van de Afnemer, geleverde Diensten en Artikelen, gegevens en (technische) informatie blijven berusten bij FocusCura. FocusCura heeft het uitsluitend recht tot openbaarmaking, verwezenlijking en verveelvoudiging van deze gegevens en (technische) informatie en de Afnemer dan wel de klanten van de Afnemer, hebben uitsluitend het gebruiksrecht daarvan.
15.2 Het gebruiksrecht van Afnemer, dan wel zijn klanten, m.b.t. door FocusCura ontwikkelde en geleverde programmatuur is niet-exclusief. De Afnemer, dan wel zijn klanten mogen deze programmatuur slechts zelf, dan wel in hun eigen bedrijf of organisatie, gebruiken en slechts voor de technische installatie waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt.
15.3 Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is de Afnemer verboden om de programmatuur en de dragers waarop deze is vastgelegd op welke wijze dan ook ter beschikking te stellen aan een derde of door een derde te laten gebruiken, met uitzondering van de klanten van de Afnemer. Het is de Afnemer verboden de programmatuur te verveelvoudigen of daarvan kopieën te maken of wijzigen, tenzij anders overeengekomen. De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling ervan voortgebrachte technische informatie worden niet aan de Afnemer ter beschikking gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
15.4 FocusCura is gerechtigd om op haar naam en voor haar rekening octrooi aan te vragen op vindingen die tijdens en door uitvoering van Overeenkomst, al dan niet in samenwerking met de Afnemer, zijn ontstaan.
15.5 Het staat FocusCura vrij derden in te zetten bij het aanbieden van de content ter zake van haar Artikelen en Diensten. FocusCura garandeert dat de door haar of haar onderaannemers geleverde content (waaronder ook begrepen aanpassingen door FocusCura van de content als gevolg van het onderhoud) geen inbreuk maken op enig geldend recht van intellectuele eigendom van derden en het gebruik ervan ook anderszins niet onrechtmatig is jegens derden. Zij vrijwaart de Afnemer voor aanspraken van derden ter zake. Indien het gebruik desondanks wordt verboden, zal FocusCura na overleg met de Afnemer de betreffende content vervangen door gelijkwaardige content, die geen inbreuk maakt op rechten van derden, dan wel een gebruiksrecht verwerven ter zake van de Content, dan wel de content terugnemen tegen terugbetaling van de daarvoor betaalde prijs verminderd met gebruikelijke afschrijvingen.
15.6 Indien FocusCura de content heeft uitgevoerd naar ontwerpen, tekeningen of andere schriftelijke aanwijzingen door of namens de Afnemer verstrekt, garandeert de Afnemer dat daardoor geen intellectuele eigendomsrechten van derden worden aangetast en vrijwaart hij FocusCura voor eventuele aanspraken van derden ter zake.
15.7 In geval de Afnemer door een derde aansprakelijk wordt gesteld op grond van een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van deze derde, terwijl deze aansprakelijkheidsstelling ook gevolgen zou kunnen hebben voor FocusCura, heeft de Afnemer de plicht om hiervan onmiddellijk en schriftelijk melding te doen aan FocusCura. Daarbij zal FocusCura door Afnemer tijdig op de hoogte worden gesteld van eventuele gerechtelijke procedures, op zodanige wijze dat FocusCura de mogelijkheid heeft om zich eventueel in de desbetreffende procedure(s) aan de zijde van de Afnemer te voegen.

 

16. Boeteclausule

16.1 In geval van overtreding van in artikel 12, 13, 14 en 15 gestelde zal Afnemer jegens FocusCura een onmiddellijk opeisbare boete verbeuren van € 25.000 per overtreding en een bedrag van € 500 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van FocusCura om onder meer een verbod en volledige schadevergoeding te vorderen, alsmede om tot onmiddellijke beëindiging van de Overeenkomst over te gaan.

 

17. Aansprakelijkheid FocusCura

17.1 Na het tijdstip van oplevering is FocusCura niet meer aansprakelijk voor gebreken aan de Diensten en Artikelen.
17.2 FocusCura werkt met innovatieve producten, waardoor niet altijd alle zaken en gevolgen die deze producten met zich mee kunnen brengen, bekend, dan wel in te schatten, zijn. FocusCura is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade bij de Afnemer, die zich na de levering van de Diensten en Artikelen heeft gemanifesteerd, terwijl FocusCura vóór de levering er niet mee bekend was en kon zijn dat deze schade zou kunnen ontstaan bij het gebruik van de Diensten en Artikelen.
17.3 In geval van enige aansprakelijkheid is FocusCura slechts gehouden tot vergoeding van directe materiële schade van de Afnemer, dan wel de klant van de Afnemer, die door haar verzekering wordt gedekt en slechts tot het bedrag van de door haar verzekering gedane uitkering, vermeerderd met het eigen risico.
17.4 Tot directe materiële schade behoren in geen geval: gevolgschade, bedrijfsschade, productieverlies, omzet- of winstderving, waardevermindering, verlies van producten, interen op reserves of claims van derden jegens Afnemer, dan wel diens klant, overlijdensschade.
17.5 De door FocusCura geleverde Diensten en Artikelen worden niet, tenzij anders in de Overeenkomst expliciet is overeengekomen, aangemerkt als medische hulpmiddelen, de Diensten en Artikelen hebben slechts betrekking op veiligheid en communicatie, zodat geen enkele aansprakelijkheid kan bestaan ter zake van enige schade verband houdende met medische middelen.
17.6 Indien en voor zover de Afnemer, dan wel zijn klant, enig aan de Overeenkomst verbonden risico heeft verzekerd, is hij gehouden eventuele schade onder die verzekering te vorderen en FocusCura te vrijwaren voor verhaalsaanspraken van de verzekeraar.
17.7 FocusCura is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van handelingen van de Afnemer, dan wel medewerkers van de Afnemer, dan wel klanten van de Afnemer, ter zake van het gebruik van de geleverde Diensten en Artikelen (waaronder onjuist gebruik, wijzigingen aan Artikelen/ Diensten/betreffende software) of het ondernemen van bepaalde acties naar aanleiding van een alarmoproep.
17.8 Het is niet aan FocusCura om te bepalen, dan wel te controleren, of de Afnemer, dan wel een medewerker van de Afnemer, dan wel een klant van de Afnemer, geschikt is om met de geleverde Diensten en Artikelen om te gaan. Dit is de verantwoordelijkheid van de Afnemer.
17.9 FocusCura is niet verantwoordelijk voor het deugdelijk functioneren van verbindingen van (interne) netwerken van gebruikers van de Diensten en Artikelen, KPN en/of andere telecom- of internetproviders, die signalen van de Diensten en Artikelen doorgeven. Alle aansprakelijkheid van FocusCura voor eventuele schade ter zake is dan ook uitgesloten.
17.10 FocusCura is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van onjuist functioneren van de meldbank en/of Meldkamer van de Afnemer.
17.11 Indien de Diensten en Artikelen betrekking hebben op het inzetten van een Meldkamer en er geen expliciete afspraken zijn gemaakt over zorgopvolging ter zake, is FocusCura nimmer aansprakelijk voor acties die de Meldkamer, dan wel mantelzorgers, dan wel professionele zorgverleners, dan wel hulpverleningsdiensten of ambu-lancepersoneel, ter zake nemen.
17.12 Ter zake van de Artikelen is FocusCura niet aansprakelijk voor enige schade binnen, dan wel buiten, de woning van de klant van de Afnemer, waaronder ook begrepen de infrastructurele zaken, zoals kabels, netwerken, stroom, e.d., welke schade het gevolg is van:
a. inbraak;
b. het toepassen of verwijderen van de Artikelen door de Afnemer, diens medewerkers of klanten;
c. misbruik van de Artikelen door de Afnemer, diens medewerkers, klanten of derden;
d. ontoereikende kennis van de Artikelen bij de Afnemer, diens medewerkers of klanten;
e. onvoldoende beschikbaarheid van benodigde zaken ter zake van de Artikelen bij de Afnemer, dan wel diens klanten;
f. wijzigingen in instellingen van de Artikelen door de Afnemer, diens medewerkers of klanten;
g. verminderde werking van de Artikelen als gevolg van weersomstandigheden.
17.13 De rechtsvordering uit hoofde van een gebrek van een Dienst en/of Artikel is niet ontvankelijk, indien de Afnemer, dan wel zijn klant, niet binnen 14 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk en gemotiveerd FocusCura op de hoogte heeft gesteld van het bestaan van het gebrek.
17.14 De Afnemer vrijwaart FocusCura tegen aanspraken van derden tot vergoeding van enige schade, voor zover deze schade krachtens deze Algemene Voorwaarden voor rekening van de Afnemer blijft.
17.15 De in dit artikel genoemde aansprakelijkheidsuitsluitingen gelden zowel voor de huidige Installed Base als nieuwe Orders.

 

18. Toepasselijk recht en geschillen

18.1 Op de Overeenkomst en op alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is Nederlands recht van toepassing.
18.2 Elk geschil betreffende de totstandkoming, de uitleg of uitvoering van de Overeenkomst, alsmede elk ander geschil ter zake van of in verband met de Overeenkomst, zal door bevoegde rechter te Utrecht worden beslecht.