Vanaf 26 september 2022 hebben we tijdelijk gewijzigde openingstijden. We zijn dan telefonisch bereikbaar van 8:00 tot 13.00.
De overige tijd gebruiken wij om onze dienstverlening te optimaliseren. Voor storingen zijn we bereikbaar op 030-6927050.

Kvalitet och informationsskydd

FocusCura är certifierade enligt ISO 9001 och ISO/IEC 27001. För att få använda dessa certifikat på kvalitet och informationsskydd måste vi uppfylla stränga kvalitetskrav. Vår organisation testas regelbundet på detta.

Kvalitet: ISO 9001

Den internationella normen ISO 9001 är en av de vanligaste standarderna för kvalitetsledning. Tack vare detta certifikat kan du vara säker på att våra organisationsprocesser håller hög kvalitet.

Det innebär i praktiken:

Nöjda vårdmottagare och vårdorganisationer är det allra viktigaste för oss och det är det som gör vårt arbete framgångsrikt. Vår mission är att tillsammans med våra partners ta fram värdefull teknologi för vården, så att sårbara personer kan leva lyckligt och självständigt så länge som m:öjligt. Med bland annat smarta lösningar, råd samt våra installations- och underhållsavdelningar försöker vi att få alla ännu nöjdare.

Att kvalitet är viktigt märks i våra tre kärnvärderingar: fokus, enkelhet och kvalitet. Förbättringar är en fast del av vårt dagliga arbete. Att helt enkelt göra ett lite bättre jobb varje dag.

För detta använder vi oss av den så kallade LEAN-filosofin. Kundvärde (det värde eller den kvalitet som en kund upplever) står i centrum för denna filosofi. Organisationsprocesser ska vara uppbyggda så att de ger ett maximalt kundvärde, så att kundernas krav, önskemål och behov uppfylls så långt det är möjligt.

Vi mäter hur pass nöjda kunderna är genom kund- och klientenkäter och genom att undersöka klagomål och incidenter. Som mätvärde använder vi den så kallade "Net Promotor Score" (NPS). Detta mätvärde är ett av FocusCuras strategiska mål. 

Informationsskydd: ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27001 är en internationell standard för informationsskydd. Med detta certifikat bevisar vi att vi skyddar känsliga uppgifter på rätt sätt.

Det innebär i praktiken:

Med informationsskydd avser vi alla åtgärder som handlar om att tillgänglighet, integritet, förtrolighet och kontrollerbarhet uppgifter. Dessa begrepp förklaras närmare nedan.

Tillgänglighet

Med tillgänglighet menar vi att uppgifterna och de viktigaste tjänsterna finns tillgängliga vid rätt tillfälle och i rätt form.

För FocusCura gäller att de informationssystem som kunderna använder sig av direkt eller indirekt, med en garanti på 98 %, ska vara tillgängliga alla dagar i veckan, mellan kl. 7.00 och 22.00.

Integritet

Med integritet menar vi att uppgifterna ska vara korrekta och fullständiga.

För FocusCura gäller att våra medarbetare och medarbetarna hos de kunder som använder sig av våra informationssystem har den erfarenhet som krävs. Och att det har vidtagits åtgärder för att kontrollera uppgifternas integritet – är de korrekta och fullständiga?

Förtrolighet

Med förtrolighet menar vi att uppgifterna endast kan ses av behöriga personer och att de eventuellt kan anpassas.

För FocusCura gäller att anställda eller inhyrda medarbetare och/eller användare utifrån endast får tillgång på stränga villkor. Dessutom kan man alltid i efterhand kontrollera vem som har haft tillgång till vilket informationssystem.

Dessutom har alla nödvändiga åtgärder vidtagits för att begränsa den oönskade tillgången till platser där det finns klient-, kund- eller personaluppgifter till ett minimum.

Kontrollerbarhet

Med kontrollerbarhet menar vi att uppgifterna finns på en enda plats. Det betyder att vi kan komma åt den plats där informationen har lagrats, så att vi kan se var uppgifterna kommer ifrån.

Mål för informationsskydd

Vårt mål för informationsskydd består av två delar:

  1. Vi vill hela tiden förbättra samarbetet och också avsätta tid för detta.
  2. Vi vill att den eventuella skadan och konsekvenserna för en organisation efter en säkerhetsincident blir och förblir så små som möjligt.