Algemene Voorwaarden Zakelijk

versie 18-05-2018

Artikel 1. Definities

Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene leveringsvoorwaarden van FocusCura BV.
Applicaties: de softwarematige Applicaties die FocusCura levert voor haar Diensten zoals een Applicatie voor beeldbellen (cContact) en een Applicatie voor het monitoren van vitale waarden gerelateerd aan een ziektebeeld (cVitals).
Artikel(en): verzamelbegrip voor alle goederen/apparatuur en toebehoren die FocusCura op grond van de Overeenkomst aan de Afnemer levert, zowel op basis van koop, huur en lease. 
FocusCura: FocusCura B.V., statutair gevestigd te Driebergen-Rijsenburg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30206773 en alle aan haar gelieerde vennootschappen.
Diensten: verzamelbegrip voor alle werkzaamheden die FocusCura levert aan de Afnemer, op grond van een Overeenkomst, zoals: het onderhoud van de Artikelen, Applicaties, de aansluiting van de Artikelen en/of Applicaties op het digitale communicatieplatform van FocusCura, (projectmatige) installatie van Artikelen en/of Applicaties, storingsopvolging, het inzetten van de Zorgcentrale, advies en/of projectondersteuning.
Hoofdbeheerder: de eerste contactpersoon aan de zijde van Afnemer en de eerste contactpersoon aan de zijde van FocusCura in het kader van de levering van de Diensten en Artikelen.
Installed Base: verzamelbegrip voor de Diensten en Artikelen die in gebruik zijn (uitstaand bij de eindgebruiker thuis) voor en tijdens de levering van de Diensten en Artikelen.
Order: de via het Servicemanagementsysteem aangemaakte ticket waarmee Afnemer bepaalde Artikelen, Applicaties en/of Diensten bij FocusCura wil bestellen.
Overeenkomsten: alle overeenkomsten tussen FocusCura en de Afnemer, waarbij FocusCura zich verplicht tot verkoop, verhuur, lease, levering, installatie en onderhoud van de Artikelen, Applicaties en/of Diensten ten behoeve van Afnemer, of klanten van Afnemer. Hieronder worden begrepen raamovereenkomsten, deelovereenkomsten en bijbehorende service level overeenkomsten, en de Afnemer zich verplicht tot acceptatie van de Artikelen, Applicatie en/of Diensten en betaling van de overeengekomen vergoedingen.
Servicemanagementsysteem: het softwaresysteem dat FocusCura voor de Afnemer toegankelijk maakt en waarmee de Afnemer Orders kan plaatsen, of rapportages kan opvragen.
Zorgcentrale: een ten behoeve van de levering van Diensten door een derde ingerichte en aan Afnemer of diens klanten geleverde meldkamer. FocusCura levert Diensten met en zonder Zorgcentrale. Bij diensten die FocusCura zonder Zorgcentrale levert, is FocusCura geen partij bij de overeenkomst die de Afnemer of diens klanten zelf met de Zorgcentrale sluit. 

Artikel 2. Toepasselijkheid en werkingssfeer

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en alle daartoe strekkende onderhandelingen, offertes, aanbiedingen en opdrachten.
 2. FocusCura heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk bekend gemaakt en treden na 30 (dertig) dagen na deze bekendmaking in werking. 
 3. Wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden gelden eveneens ten aanzien van de reeds met Afnemer gesloten Overeenkomsten, tenzij de Afnemer binnen 30 (dertig) dagen na bekendmaking van de wijziging schriftelijk aangeeft niet akkoord te gaan met de wijziging.
 4. Indien de Klant niet akkoord wenst te gaan met de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden, dan hebben FocusCura en de Klant beide het recht om de Overeenkomst te beëindigen met ingang van de datum waarop de gewijzigde Algemene Voorwaarden van kracht worden, zonder schadeplichtig te zijn jegens elkaar. 
  Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig is, of vernietigd wordt, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. FocusCura en de Klant treden in overleg om de nietige of vernietigde bepaling te vervangen, waarbij zo veel mogelijk wordt aangesloten bij het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling.

Artikel 3. Aanbiedingen

 1. De aanbiedingen van FocusCura zijn vrijblijvend. FocusCura kan haar aanbiedingen nog vlak voor ontvangst van de aanvaarding daarvan herroepen, ongeacht of de aanbiedingen een termijn voor aanvaarding bevatten.
 2. De inhoud van alle aanbiedingsdocumenten, zoals tekeningen, beschrijvingen of specificaties, is zo nauwkeurig mogelijk, doch niet bindend. Kennelijke vergissingen of fouten in een aanbiedingen binden FocusCura niet.

Artikel 4. Garanties en rechten en verplichtingen FocusCura

 1. FocusCura garandeert aan de Afnemer dat zij zich heeft verzekerd en zich verzekerd zal houden voor “Aansprakelijkheid voor Bedrijven” ter zake van schade als gevolg van onrechtmatig handelen of toerekenbaar tekortkomen in de nakoming van een verplichting uit hoofde van de Overeenkomst door FocusCura, voor een schadebedrag van ten minste € 1.250.000.
 2. FocusCura zal zich naar beste vermogen inspannen om de Diensten en Artikelen tijdig en conform de Overeenkomst te leveren. In dit kader is FocusCura afhankelijk van de medewerking van de Afnemer en zijn klant, bijvoorbeeld ter zake van verschaffing van informatie en toegang tot de locatie van de levering.
 3. FocusCura zal Afnemer desgevraagd op elk redelijk tijdstip informeren over de uitvoering van haar werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst.
 4. FocusCura zal schade aan de Artikelen die voor of tijdens de installatie, voor het moment van oplevering door toedoen van FocusCura is ontstaan, voor eigen rekening herstellen, tenzij deze schade niet door FocusCura is veroorzaakt of het anderszins onredelijk is dat deze schade voor haar rekening komt.
 5. FocusCura heeft het recht om derden in te zetten bij de (deel)uitvoering van de Overeenkomst. 
 6. FocusCura heeft het recht om op elk moment en naar eigen inzicht wijzigingen door te (laten) voeren in de Diensten en Applicaties die worden geleverd. 
 7. Het herstel van fouten en/of storingen in een Dienst, Artikel en/of Applicatie geschiedt op de door FocusCura aangegeven wijzen, een en ander zoals nader bepaald in de Overeenkomst.
 8. FocusCura is nooit gehouden tot herstel van bij de Afnemer of diens klant verloren gegane gegevens. 

Artikel 5. Garanties en verplichtingen van de Afnemer

 1. Afnemer zorgt er voor dat FocusCura tijdig beschikt over alle goederen, (technische) informatie, gegevens, vergunningen, ontheffingen, beslissingen, toestemmingen en wijzigingen, die noodzakelijk zijn om FocusCura in staat te stellen de levering van de Diensten en Artikelen conform de Overeenkomst te realiseren. De Afnemer is verantwoordelijk voor de volledigheid en/of deugdelijkheid van deze goederen, (technische) informatie, gegevens, vergunningen, ontheffingen, beslissingen, toestemmingen en wijzigingen.
 2. De Afnemer vrijwaart FocusCura voor aanspraken van derden in verband met de in lid 1 van dit artikel bedoelde goederen, informatie, gegevens, beslissingen en wijzigingen.
 3. De Afnemer zorgt er voor dat FocusCura volledige medewerking krijgt van de Afnemer en haar klanten bij de levering van de Diensten, Artikelen en Applicaties. Hieronder is begrepen de kosteloze beschikking over en vrije toegang tot het terrein, het gebouw en de locatie waar FocusCura dient te leveren.
 4. De Afnemer zorgt voor een schone, veilige, gezonde en werkbare omstandigheden voor de medewerkers van FocusCura die belast zijn met de levering. De Afnemer is verplicht FocusCura en haar personeel tijdig te waarschuwen voor:
  1. omstandigheden die de (tijdige) uitvoering van de levering kunnen verhinderen of belemmeren;
  2. gevaarlijke of risicovolle situaties, zoals de toestand van de gebouwen/locaties waar geleverd moet worden, eventuele medische toestand van de klanten van de Afnemer.
 5. Het is de Afnemer en zijn klant niet toegestaan om FocusCura, haar personeel of haar hulppersonen aanwijzingen te geven die niet in verband staan met de Overeenkomst of strijdig zijn met de aard van de Overeenkomst. De Afnemer zal zijn klant in dit kader tijdig en voldoende instrueren. 
 6. De Afnemer en zijn klant zijn verplicht om hetgeen op grond van de Overeenkomst wordt geleverd, in ontvangst te nemen op het moment van levering, een en ander zoals nader in de Overeenkomst is bepaald. De Afnemer is verplicht zijn klant in dit kader tijdig en voldoende te informeren.
 7. De Afnemer is verplicht om de aansprakelijkheid voor schade jegens zijn klanten als gevolg van onbehoorlijk gebruik van de Diensten, Artikelen en/of Applicaties door zijn klanten (o.a. bij verplaatsing/demontering/zelfreparatie van de Artikelen, aansluiting van de Artikelen op ander type telefoonlijn/internetverbinding/bij andere telecomaanbieder dan overeengekomen, e.d.), contractueel uit te sluiten (bij zakelijke klanten). Voor zover een klant van een Afnemer niet handelt in uitvoering van een beroep of bedrijf, dient de Afnemer de in lid 7 bedoelde aansprakelijkheid uit te sluiten tot hetgeen wettelijk maximaal is toegestaan. 
 8. De Afnemer is verplicht zijn klanten via het inschrijfformulier waarmee de klanten kenbaar maken aanspraak te willen maken op levering van een Dienst, Artikel of Applicatie, te informeren dat hun persoonsgegevens worden doorgegeven aan FocusCura en dat op verwerking van die persoonsgegevens (onder andere) de privacyverklaring van FocusCura van toepassing die behoort bij de specifieke Dienst, Artikel en/of Applicatie. 

Artikel 6. Termijnen

 1. FocusCura kan niet eerder gehouden worden om met de uitvoering van de Overeenkomst aan te vangen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke informatie, gegevens of goederen, zoals genoemd in artikel 5.1, in haar bezit zijn en zij betaling heeft ontvangen van bedragen, waarvan overeengekomen is dat deze vooraf betaald dienen te worden. 
 2. (Leverings)termijnen zijn door FocusCura naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. De enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt FocusCura niet in verzuim. 
 3. Indien overschrijding van een (leverings)termijn dreigt, zullen FocusCura en de Afnemer zo spoedig mogelijk in overleg treden, teneinde een nadere (leverings)termijn overeen te komen.

Artikel 7. (Op)levering en service levels

 1. Indien en voor zover overeengekomen zal FocusCura na levering de Afnemer, althans zijn klant, instructies geven over het juiste gebruik van Diensten, Artikelen en/of Applicaties.
 2. Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van in het kader van de Overeenkomst door FocusCura geleverde Artikelen, of ter beschikking gestelde informatie, gegevens (zoals gebruikersnamen, wachtwoorden), documenten of databestanden, gaat over op de Afnemer op het moment op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht zijn gesteld van de Afnemer, of respectievelijk zijn klant.
 3. Ter zake van de levering van de Diensten heeft te gelden dat de levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op de wijze en op het moment zoals dat (nader) in de Overeenkomst is bepaald, indachtig hetgeen in lid 4 van dit artikel is bepaald.
 4. Bij de levering van Diensten, zal FocusCura ter plaatse een test uitvoeren ter controle van het goed functioneren van de Diensten, waarop de Afnemer, of zijn klant, een zogenaamd Document van Oplevering zal ondertekenen ter bevestiging van de volledige en deugdelijke (op)levering van de Diensten door FocusCura. Na het ondertekenen van het Document van Oplevering worden de Diensten als opgeleverd beschouwd en gaan alle risico’s ter zake over op de Afnemer.
 5. Documenten van Oplevering worden door FocusCura ten kantore van FocusCura bewaard. Een kopie daarvan kan op verzoek van de Afnemer aan de Afnemer worden verstrekt.
 6. FocusCura is bevoegd de oplevering te verdelen in een aantal deelopleveringen.
 7. Kleine gebreken die nog vóór de eerste of volgende betalingstermijn hersteld kunnen worden, zijn geen reden tot weigering van ondertekening van het Document van Oplevering, mits deze de ingebruikneming van de Diensten en Artikelen niet in de weg staan.
 8. Eventuele afspraken betreffende een service niveau voor Diensten, Artikelen en/of Applicaties, worden slechts uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen in een service level agreement. De Afnemer is verplicht om FocusCura terstond te informeren over alle omstandigheden die een invloed hebben of kunnen hebben op het serviceniveau en de beschikbaarheid daarvan.

Artikel 8. Prijs en betaling

 1. De tarieven die FocusCura hanteert voor levering van de Diensten en Artikelen worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd op basis van de loonindex zoals vastgesteld door het CBS.
 2. FocusCura behoudt zich het recht voor om haar tarieven tussentijds te verhogen, indien er sprake is van relevante veranderingen in de marktsituatie, waaronder stijging van de grondstofprijzen en stijging van de tarieven van de leveranciers van FocusCura. Het doorvoeren van een tussentijdse prijsverhoging door FocusCura geeft de Afnemer niet het recht om de Overeenkomst tussentijds te beëindigen, tenzij er sprake is van een prijsverhoging van meer dan 20%. FocusCura is niet schadeplichtig voor een dergelijke tussentijdse beëindiging door de Afnemer. 
 3. FocusCura hanteert geen drempelbedragen of toeslagen voor minimale orderwaarde, kleine Orders, verpakkingskosten, bezorgkosten, etc. De waarde van de Order wordt bepaald door de bestelling van bepaalde Diensten, Artikelen en/of Applicaties.
 4. Indien FocusCura kortingen of bonussen verleent aan de Afnemer op een bepaalde bestelling, heeft te gelden dat deze kortingen of bonussen slechts worden verleend indien de Afnemer tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet. De eventueel reeds verleende kortingen of bonussen zullen, indien de Afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, door FocusCura alsnog aan de Afnemer worden gefactureerd.
 5. Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen exclusief BTW.
 6. Ter zake van de levering van Artikelen in combinatie met Diensten worden geen transportkosten in rekening gebracht. Indien de levering slechts betrekking heeft op Artikelen worden bezorgkosten in rekening gebracht, zoals gespecificeerd door FocusCura.
 7. Indien de Afnemer, of zijn klant op het overeengekomen tijdstip en locatie weigert de Diensten en/of de Artikelen af te nemen, of niet aanwezig is, heeft FocusCura het recht om een zogenaamd no show-tarief in rekening te brengen bij de Afnemer. De hoogte van dit no show-tarief is opgenomen in de Overeenkomst en betreft in ieder geval de voorrijkosten.
 8. Een betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle verschuldigde kosten en rente en tenslotte in mindering op opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Afnemer dat de betaling betrekking heeft op latere facturen.
 9. Het feit dat de Afnemer geen (tijdige) betaling heeft ontvangen van enige vergoeding van zijn klant of een andere derde partij (bijvoorbeeld subsidie), geeft de Afnemer niet het recht om zijn betalingsverplichtingen jegens FocusCura op te schorten.
 10. FocusCura kan haar recht op betaling geheel of gedeeltelijk overdragen (cederen) of in pand geven aan een derde.

Artikel 9. In gebreke blijven van de Afnemer

 1. Indien FocusCura vermoedt dat de Afnemer de op hem rustende verplichtingen niet nakomt of niet zal nakomen, is FocusCura gerechtigd om van Afnemer een voor diens rekening en risico genoegzame zekerheid te verlangen, zoals een bankgarantie.
 2. Indien de Afnemer aan de (aanvaarding van de) levering niet, of niet tijdig meewerkt of een verschuldigde betaling niet tijdig verricht, heeft FocusCura recht op vergoeding van rente tegen het wettelijk rentepercentage conform artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek met ingang van de dag, waarop de medewerking had moeten worden verleend of de betaling uiterlijk had behoren te geschieden. In dat geval en in het geval dat de Afnemer in gebreke blijft met het stellen van de verlangde zekerheid is FocusCura tevens bevoegd om haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten, of de Overeenkomst te ontbinden.
 3. Indien de Afnemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn voldoet, is de Afnemer naast de wettelijke handelsrente tevens de buitengerechtelijke incassokosten die worden berekend op basis van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten of daarvoor in de plaats getreden regelgeving. Indien FocusCura tot voldoening van het aan haar verschuldigde op grond van de Overeenkomst een gerechtelijke incassoprocedure aanhangig maakt, komen ook de proceskosten en de daadwerkelijk gemaakte kosten voor juridische bijstand voor rekening van de Afnemer.
 4. Indien de Afnemer, of zijn klant, de op hem rustende verplichting om Artikelen tijdig op de overeengekomen plaats van aflevering af te nemen, niet nakomt of niet zal nakomen, is FocusCura bevoegd om deze Artikelen voor rekening en risico van de Afnemer op te slaan totdat de Artikelen alsnog worden afgenomen of door FocusCura aan een derde zijn verkocht.

Artikel 10. Ontbinding

  1. FocusCura en de Afnemer zijn beiden gerechtigd om de Overeenkomst, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling, of gerechtelijke tussenkomst is vereist, schriftelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden indien:
   • aan de andere partij surseance van betaling is verleend, of de andere partij surseance van betaling heeft aangevraagd;
   • de andere partij in staat van faillissement is verklaard, of faillissement heeft aangevraagd;
   • de andere partij de activiteiten van haar/zijn onderneming staakt, of wordt ontbonden;
   • beslag wordt gelegd op een omvangrijk gedeelte van het vermogen van de andere partij;
   • de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht haar/zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst na te komen.
  2. FocusCura is gerechtigd om de levering van Diensten en Artikelen te weigeren en de Overeenkomst, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling, of gerechtelijke tussenkomst is vereist, schriftelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien de klant van de Afnemer onder invloed van drugs of alcohol wordt aangetroffen door de medewerkers van FocusCura op de locatie waar de Diensten en Artikelen geleverd dienen te worden, indien de klant van de Afnemer zich agressief of (seksueel) intimiderend jegens de medewerkers van FocusCura opstelt, of sprake is van andere omstandigheden op de locatie van de aflevering, waardoor medewerkers van FocusCura hun werkzaamheden niet veilig en ongestoord kunnen uitvoeren.
  3. In geval van ontbinding door FocusCura blijft Afnemer zowel de reeds opeisbaar geworden bedragen als het restant van in de Overeenkomst overeengekomen bedragen, waaronder ook het no show-tarief, verschuldigd aan FocusCura. Dit geldt ook in het geval dat FocusCura haar eigendomsvoorbehoud op grond van artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden heeft ingeroepen.

  Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

  1. Onverminderd de verplichting van de Afnemer tot tijdige en volledige betaling van hetgeen deze aan FocusCura verschuldigd is, en onverminderd hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is bepaald over de overgang van het risico op de Afnemer, blijven alle door of namens FocusCura geleverde en/of vervangen Artikelen eigendom van FocusCura totdat volledige betaling van alle openstaande vorderingen, rente en gemaakte kosten is verkregen, zulks tot meerdere zekerheid voor betaling van al het aan FocusCura toekomende, niets uitgezonderd.
  2. Met betrekking tot Artikelen die niet gekocht zijn door de Afnemer, maar door FocusCura in (bruik)leen zijn gegeven, of verhuurd of geleased zijn aan de Afnemer, of zijn klant, heeft te gelden dat de Afnemer, of zijn klant, geen eigenaar kan worden van deze Artikelen. FocusCura blijft immer juridisch en economisch eigenaar van de ter beschikking gestelde zaken en is gerechtigd om de betreffende zaken terug te nemen aan het einde van de Overeenkomst, of tijdens de looptijd van de Overeenkomst indien dat Afnemer haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en de onderhavige voorwaarden niet nakomt.
  3. FocusCura is gerechtigd de geleverde Artikelen, die krachtens de vorige leden haar eigendom zijn gebleven, terug te nemen, onverminderd het recht van FocusCura om alle ten gevolge van de wanbetaling geleden en nog te lijden schade op de Afnemer te verhalen, waarbij de Afnemer in geen geval aanspraak zal kunnen maken op terugbetaling van hetgeen hij reeds heeft betaald aan FocusCura.
  4. De Afnemer is jegens FocusCura aansprakelijk voor alle schade aan geleverde Artikelen waarop een eigendomsvoorbehoud rust en overige zaken. Afnemer is gehouden ervoor zorg te dragen dat deze zaken genoegzaam voor rekening van de Afnemer zijn verzekerd.
  5. FocusCura is te allen tijde gerechtigd de geleverde/ter beschikking gestelde Artikelen te bezichtigen. In geval van een nalatigheid aan de zijde van Afnemer of in andere in deze Algemene Voorwaarden genoemde omstandigheden zullen FocusCura en/of de door haar aangewezen personen gerechtigd zijn de geleverde/ ter beschikking gestelde Artikelen en overige zaken terug te halen. De Afnemer zal ervoor zorg dragen dat FocusCura een machtiging krijgt om de plaats waar de geleverde/ter beschikking gestelde Artikelen en overige zaken zich bevinden, te betreden.
  6. Indien derden ten opzichte van de geleverde/ter beschikking gestelde Artikelen en/of overige zaken rechten willen doen gelden of maatregelen willen treffen, zal Afnemer hen terstond van de eigendomsrechten van FocusCura op de hoogte stellen. Indien de mogelijkheid bestaat dat door maatregelen van derden de geleverde/ter beschikking gestelde zaken uit de macht van de Afnemer, of zijn klant geraken, zal de Afnemer FocusCura daarvan binnen 24 uur in kennis stellen en alle mogelijke voorzieningen treffen om bezitsverlies van de zaken te voorkomen. Indien de Afnemer nalaat voornoemde voorzieningen te treffen, heeft FocusCura het recht om, op kosten Afnemer, zelf alle door haar nodig geachte maatregelen te treffen.

  Artikel 12. Geheimhouding

  1. Zowel gedurende als na afloop van de Overeenkomst dient Afnemer alle door FocusCura verstrekte documenten en informatie strikt vertrouwelijk te behandelen. Onder vertrouwelijke gegevens wordt tevens begrepen alle aanbiedingsdocumenten en Overeenkomsten die FocusCura heeft gedeeld met de Klant, alle informatie omtrent Artikelen, Applicaties en Diensten, waaronder gegevens die betrekking hebben op informatieverwerking, praktische kennis, methoden en/of technieken, die daarmee samenhangen.
  2. De Afnemer zal zijn eigen werknemers en door hem gecontracteerde derden, die van (een deel van) de in het voorgaande lid bedoelde vertrouwelijke informatie kennis nemen of hebben genomen, schriftelijk tot geheimhouding verplichten.
  3. FocusCura zal alle gegevens van Afnemer en klant van Afnemer vertrouwelijk behandelen, voor zover deze gegevens als zijnde vertrouwelijk aan FocusCura bekend zijn gemaakt.

  Artikel 13. Verwerking van persoonsgegevens

  1. FocusCura zal alle persoonsgegevens van Afnemer en diens klanten waarmee FocusCura tijdens de uitvoering van de Overeenkomst mee bekend wordt, vertrouwelijk en overeenkomstig de bij FocusCura geldende privacyverklaring behandelen. 
  2. Indien wettelijk vereist zullen FocusCura en de Afnemer een verwerkersovereenkomst sluiten. Tenzij schriftelijk anders wordt bepaald, heeft de Afnemer te gelden als verwerkingsverantwoordelijke en FocusCura als verwerker. 
  3. De verantwoordelijkheid voor de (persoons)gegevens die met gebruikmaking van een Dienst, Artikel en/of Applicatie door de Afnemer worden verwerkt, ligt volledig bij de Afnemer. De Afnemer staat er tegenover FocusCura voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. De Afnemer vrijwaart FocusCura tegen elke rechtsvordering van een derde (waaronder zijn klanten) uit welke hoofde dan ook, in verband met deze (persoons)gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst. 

  Artikel 14. Intellectuele eigendom

  1. De rechten van intellectuele eigendom op alle aan Afnemer of klanten van de Afnemer, geleverde Diensten, Artikelen, Applicaties, gegevens en (technische) informatie blijven berusten bij FocusCura of diens leveranciers. 
  2. Tenzij de Overeenkomst uitdrukkelijk anders bepaald, krijgt Afnemer en diens klant slechts een niet-exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht. 
  3. De Afnemer, of zijn klanten mogen de Diensten en/of Applicatie slechts zelf, of in hun eigen bedrijf of organisatie, gebruiken, een en ander overeenkomstig de Overeenkomst en ander door FocusCura op te stellen gebruiksregels. 
  4. Het is de Afnemer verboden om de Diensten en Applicaties op welke wijze dan ook ter beschikking te stellen aan een derde of door een derde te laten gebruiken, met uitzondering van de klanten van de Afnemer. 
  5. Het is de Afnemer verboden de programmatuur te verveelvoudigen of daarvan kopieën te maken of wijzigen, tenzij anders overeengekomen. De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling ervan voortgebrachte technische informatie worden niet aan de Afnemer ter beschikking gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
  6. De Afnemer zal geen aanduiding(en inzake het vertrouwelijke karakter of auteursrechten, merkrechten, handelsnamen of ander recht van intellectuele eigendom uit hetgeen op grond van de Overeenkomst is geleverd (laten) verwijderen, of (laten) wijzigen.
  7. FocusCura is te allen tijde gerechtigd om technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van Diensten, Artikelen en/of Applicaties waaraan de Afnemer of diens klant toegang wordt verschaft, of de beperking van het gebruik daarvan in overeenstemming met de Overeenkomst. Het is de Afnemer en diens klant niet toegestaan een dergelijke technische voorziening te (laten) verwijderen, te (laten) verwijderen, of te (laten) omzeilen. 
  8. FocusCura vrijwaart de Afnemer tegen elke aanspraak van een derde inhoudende dat de door FocusCura zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen inbreuk maken op een intellectueel eigendomsrecht van die derde. Als voorwaarde geldt dat de Afnemer FocusCura omgaand schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de aanspraak en de afhandeling van die zaak (waaronder het treffen van een minnelijke regeling), volledig overlaat aan FocusCura. De Afnemer zal in dit verband de nodige volmachten, informatie en medewerking aan FocusCura verlenen om zich te kunnen verweren. 
  9. De in lid 12 van dit artikel genoemde vrijwaring vervalt op het moment dat de aanspraak in verband staat met:
   1. aan FocusCura door de Afnemer ter beschikking gestelde materialen;
   2. wijzigingen die de Afnemer of diens klant zonder schriftelijke toestemming van FocusCura heeft door gevoerd of laten voeren in het door FocusCura op grond van de Overeenkomst geleverde. 
  10. Indien onherroepelijk vast staat dat het door FocusCura zelf ontwikkelde en op grond van de Overeenkomst geleverde inbreuk maken op een recht (van intellectuele eigendom) van een derde, of indien naar oordeel van FocusCura zich een reële kans voordoet dat er sprake is van inbreuk op een recht (van intellectuele eigendom), zal FocusCura er, voor zover mogelijk, zorg voor dragen dat de Afnemer of diens klant het geleverde, of iets functioneel gelijkwaardigs kan blijven gebruiken. 
  11. Iedere andere vrijwaringsverplichting dan opgenomen in dit artikel 14 van FocusCura wegens een inbreuk op een recht van intellectuele eigendom van een derde is uitgesloten. 
  12. FocusCura is niet gehouden tot het uitvoeren van dataconversie, tenzij dat schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen. 

  Artikel 15. Aansprakelijkheid FocusCura

  1. FocusCura werkt met innovatieve producten, waardoor niet altijd alle zaken en gevolgen die deze producten met zich mee kunnen brengen, bekend, of in te schatten, zijn. FocusCura is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade bij de Afnemer, die zich na de levering van de Diensten en Artikelen heeft gemanifesteerd, terwijl FocusCura vóór de levering er niet mee bekend was en redelijkerwijs kon zijn dat deze schade zou kunnen ontstaan bij het gebruik van de Diensten en Artikelen.
  2. FocusCura is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van handelingen van de Afnemer, of medewerkers van de Afnemer, of klanten van de Afnemer, ter zake van het gebruik van de geleverde Diensten en Artikelen (waaronder onjuist gebruik, wijzigingen aan Artikelen/ Diensten/betreffende software) of het ondernemen van bepaalde acties naar aanleiding van een alarmoproep.
  3. FocusCura is niet verantwoordelijk voor het deugdelijk functioneren van verbindingen van (interne) netwerken van gebruikers van de Diensten en Artikelen, KPN en/of andere telecom- of internetproviders, die signalen van de Diensten en Artikelen doorgeven. Alle aansprakelijkheid van FocusCura voor eventuele schade ter zake is dan ook uitgesloten.
  4. FocusCura is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van onjuist functioneren van een Alarmcentrale en/of Zorgcentrale, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
  5. Indien de Diensten en Artikelen betrekking hebben op het inzetten van een Zorgcentrale en er geen expliciete schriftelijke afspraken zijn gemaakt over zorgopvolging ter zake, is FocusCura niet aansprakelijk voor acties die de Zorgcentrale, of mantelzorgers, of professionele zorgverleners, of hulpverleningsdiensten of ambulancepersoneel, ter zake nemen.
  6. Ter zake van de Artikelen is FocusCura niet aansprakelijk voor enige schade binnen, of buiten, de woning van de klant van de Afnemer, waaronder ook begrepen de infrastructurele zaken, zoals kabels, netwerken, stroom, e.d., welke schade het gevolg is van:
   1. inbraak;
   2. het toepassen of verwijderen van de Artikelen door de Afnemer, diens medewerkers of klanten;
   3. misbruik van de Artikelen door de Afnemer, diens medewerkers, klanten of derden;
   4. ontoereikende kennis van de Artikelen bij de Afnemer, diens medewerkers of klanten;
   5. onvoldoende beschikbaarheid van benodigde zaken ter zake van de Artikelen bij de Afnemer, of diens klanten;
   6. wijzigingen in instellingen van de Artikelen door de Afnemer, diens medewerkers of klanten;
   7. verminderde werking van de Artikelen als gevolg van weersomstandigheden.
  7. De in dit artikel genoemde aansprakelijkheidsuitsluitingen gelden zowel voor de huidige Installed Base als nieuwe Orders.
  8. De totale aansprakelijkheid van FocusCura wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, of op enige andere rechtsgrond (zoals garantieverplichtingen), is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de in Overeenkomst bedongen prijs (excl. btw) voor de Dienst, het Artikel en/of Applicatie waar het schadeveroorzakend feit betrekking op heeft. 
  9. Indien het schadeveroorzakend feit betrekking heeft op de uitvoering van een duurovereenkomst met de looptijd van meer dan één jaar, dan wordt de voor die duurovereenkomst, bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. btw) bedongen voor één jaar. 
  10. In geen geval zal de schade van FocusCura voor directe schade zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel, op welke rechtsgrond dan ook, meer bedragen dan het bedrag dat de verzekeraar van FocusCura in het gegevens geval uitkeert. 
  11. De totale aansprakelijkheid van FocusCura voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken, bedraagt nooit meer dan 2,5 miljoen euro.
  12. De aansprakelijkheid van FocusCura voor indirecte schade waaronder maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van de klant van Afnemer, is uitgesloten. De schade door verminking of verlies van gegevens en documenten is eveneens uitgesloten.
  13. Hetgeen in lid 1 tot en met lid 5 van dit artikel is bepaald laat de overige uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van FocusCura in deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst geheel onverlet. 
  14. Indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van FocusCura komen de aansprakelijkheidsbeperkingen te vervallen. 
  15. De aansprakelijkheid van FocusCura ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat uitsluitend:
   1. indien de Afnemer FocusCura onverwijld schriftelijk in gebreke stelt; waarbij 
   2. FocusCura een redelijke termijn is gegund om enige tekortkoming te herstellen; en
   3. FocusCura ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. 
  16. Een ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat FocusCura in de gelegenheid wordt gesteld om adequaat te reageren. 
  17. De voorwaarde voor het ontstaan van een recht op schadevergoeding is dat de Afnemer bij FocusCura de schade zo snel mogelijk meldt, doch binnen de 12 maanden nadat de vordering ontstaat. Een vordering tot schadevergoeding vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij de Afnemer voor het verstreken van deze termijn de rechtsvordering tot vergoeding van de schade heeft ingesteld.  
  18. FocusCura wordt door de Afnemer gevrijwaard voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg en een gebrek in een product of systeem dat door de Afnemer aan dienst klant of derde is geleverd en dat tevens bestond uit door FocusCura geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, tenzij en voor zover de Afnemer bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen van FocusCura. 
  19. Alle aansprakelijkheidsbeperkingen en uitsluitingen in deze Algemene Voorwaarden gelden tevens ten gunste van alle (rechts)personen waarvan FocusCura zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient. 
  20. De door FocusCura geleverde Diensten en Artikelen worden niet, tenzij anders in de Overeenkomst expliciet is overeengekomen, aangemerkt als medische hulpmiddelen, de Diensten en Artikelen hebben slechts betrekking op veiligheid en communicatie, zodat geen enkele aansprakelijkheid kan bestaan ter zake van enige schade verband houdende met medische middelen.

  Artikel 16. Overmacht

  1. FocusCura en de Afnemer zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, waaronder overeengekomen (zoals garanties) en/of wettelijke verplichtingen, indien hij daartoe niet in staat is op grond van overmacht. 
  2. Onder overmacht aan de kant van FocusCura wordt onder meer verstaan: (1.) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan Afnemer het gebruik aan FocusCura heeft voorgeschreven, (2.) overheidsmaatregelen, (3.) storing in elektriciteit of communicatieverbindingen en/of –netwerken en/of – faciliteiten (o.a. internet, data, telefonie),  (4.) algemene vervoersproblemen, (5.) oorlog en terreur, (6.) overmacht van (toe)leveranciers van FocusCura, (7.) het niet, of niet naar behoren nakomen van verplichtingen van (toe)leveranciers die door de Afnemer aan FocusCura zijn voorgeschreven.
  3. Indien de overmachtssituatie langer dan 90 (negentig) dagen duurt, hebben FocusCura en Afnemer elk het recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden.
  4. Indien een Overeenkomst op grond van het in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt ontbonden, dan wordt hetgeen op grond van de Overeenkomst is gepresteerd naar verhouding afgerekend, zonder dat FocusCura of Afnemer jegens elkaar overigens iets verschuldigd zijn. 

  Artikel 17. Toepasselijk recht en geschillen

  1. Op de Overeenkomst en op alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is Nederlands recht van toepassing.
  2. Elk geschil betreffende de totstandkoming, de uitleg of uitvoering van de Overeenkomst, en elk ander geschil ter zake van of in verband met de Overeenkomst, zal door de bevoegde rechter van de rechtbank Midden Nederland, locatie Utrecht, worden beslecht.

  Vorige versie van de Algemene voorwaarden zakelijk (versie 20-04-2017)