Per 1 juli gaan onze nieuwe prijzen in voor de personenalarmering. Deze worden al genoemd op de website.
Tot 1 juli betaalt u de huidige prijzen van cAlarm start €21,50 en cAlarm Comfort €25,50.

Privacyverklaring

Versie 18-05-2018

1. FocusCura

FocusCura B.V. is een Nederlands bedrijf. Onze bedrijfsactiviteiten vinden plaats in de Europese Economische Ruimte (EER) en tenzij anders aangegeven bewaren wij onze gegevens op servers in de EER.

Deze privacyverklaring vat samen wanneer en hoe uw persoonsgegevens verzameld, gebruikt, beveiligd en geopenbaard worden in verband met uw toegang tot en gebruik van onze applicaties, websites en alle functies, software en diensten die via de applicaties en website geboden worden (de ‘Dienst’).

2. Algemeen

Wij behouden ons het recht om de bepalingen van deze privacyverklaring te wijzigen. Als wij wijzigen in de privacyverklaring aanbrengen, stellen wij u hiervan op de hoogte. Wij raden u aan om periodiek de laatste versie van de privacyverklaring te bestuderen.

3. Welke persoonsgegevens verzamelen we, voor welke doeleinden en hoe lang?

Persoonsgegevens kunnen op een aantal manieren verzameld worden wanneer u gebruikt maakt van de Dienst. In de bijlage volgt een overzicht van de informatie die alle aan de FocusCura groep verbonden vennootschappen kunnen verzamelen. Er wordt per verschillende dienst aangegeven welke persoonsgegevens verwerkt worden of kunnen worden. Tevens wordt een onderscheid gemaakt tussen de gegevens die wij verwerken van klanten en gegevens van zorgprofessionals die gebruik maken van de Dienst. Het overzicht geeft weer welke persoonsgegevens verwerkt worden, voor welk doel, op welke wettelijke grondslag de verwerking berust en hoe lang de persoonsgegevens opgeslagen worden.

Indien u uw persoonsgegevens niet aan FocusCura verschaft of op enige andere wijze bezwaar maakt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens door FocusCura, kan dat ervoor zorgen dat u belemmerd wordt in het gebruik van de Dienst. Hieronder wordt per verwerkingsgrondslag aangegeven wat de gevolgen zijn van het niet verschaffen van of bezwaar maken tegen verwerking van persoonsgegevens. Welke persoonsgegevens onder welke verwerkingsgrondslag vallen, kunt u per dienst terugvinden in de bijlage.

Verwerkingen op grond van een wettelijke verplichting van FocusCura:

 • Wij kunnen uw toegang tot de Dienst blokkeren of beperken en wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst te beëindigen overeenkomstig onze algemene voorwaarden. De persoonsgegevens die in dit onderdeel worden vermeld, zijn vereist om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Verwerkingen noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst:

 • U kan worden belemmerd in het gebruik van de Dienst, het is mogelijk dat de Dienst niet goed functioneert. Wij kunnen uw toegang tot de Dienst blokkeren of beperken en wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst te beëindigen overeenkomstig onze algemene voorwaarden. De persoonsgegevens die in dit onderdeel worden vermeld, zijn vereist om de Dienst goed te laten functioneren of te kunnen verrichten.

Verwerkingen noodzakelijk voor de gerechtvaardigde belangen van FocusCura:

 • Wij kunnen uw toegang tot de Dienst blokkeren of beperken en wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst te beëindigen overeenkomstig onze algemene voorwaarden. De persoonsgegevens die in dit onderdeel worden vermeld, zijn vereist om te voldoen aan de gerechtvaardigde belangen van FocusCura en om misbruik van de Dienst en beveiligingsincidenten te voorkomen.

Verwerkingen waarvoor uw uitdrukkelijke toestemming vereist is:

 • U wordt in beginsel niet belemmerd in het gebruik van de Dienst. Het weigeren of intrekken van toestemming heeft geen negatieve gevolgen voor uw gebruik van de Dienst. Dit is anders bij gebruik van de dienst ‘cVitals’. U kan worden belemmerd in het gebruik van de dienst cVitals, het is mogelijk dat de cVitals niet goed functioneert. De persoonsgegevens die in dit onderdeel worden vermeld, zijn vereist om de cVitals goed te laten functioneren of te kunnen verrichten. Aangezien het om gevoelige persoonsgegevens gaat is echter uw uitdrukkelijke toestemming vereist voor het mogen verwerken van deze persoonsgegevens. 

Verwerkingen waarvoor uw toestemming vereist is:

 • U wordt niet belemmerd in het gebruik van de Dienst. Het weigeren of intrekken van toestemming heeft geen negatieve gevolgen voor uw gebruik van de Dienst.

Bijlage 1: verwerkingen voor cAlarm.
Bijlage 2: verwerkingen voor cKey.
Bijlage 3: verwerkingen voor cContact & cVitals.
Bijlage 4: overige verwerkingen (o.a. bij het niet afnemen van een Dienst).

4. Delen van persoonsgegevens

Tenzij anders vermeld in deze privacyverklaring, beschrijven, verkopen of verhandelen wij geen persoonlijke informatie over onze bezoekers en gebruikers aan derden.

4.1 Delen met verwerkers
Wij kunnen derden, zoals hostingproviders, inschakelen om ons bij te staan ​​bij het verlenen van de Dienst. Die derden kunnen, in het kader van hun rol bij het leveren van de Dienst, uw persoonsgegevens verwerken. In dit opzicht wordt een dergelijke derde hierna aangeduid als 'Verwerker'. Met deze Verwerkers sluiten wij verwerkersovereenkomsten.

Wij maken gebruik van de volgende soorten Verwerkers:

 • analytische software (cookies) om onze dienstverlening te verbeteren (o.a. privacy-vriendelijk ingesteld Google Analytics en Hotjar);
 • analytische software (cookies) om u gerichte aanbiedingen van FocusCura te kunnen doen (in de zin van marketing);
 • clouddiensten;
 • hosting provider(s);
 • providers van e-maildiensten;
 • providers van diensten om gezondheidsgegevens te verzamelen;
 • providers van diensten voor het beheren van klant- en gebruikersinformatie.
 • providers voor videobellen;
 • pushnotificatie providers.

In sommige gevallen kan de Verwerker uw persoonsgegevens namens ons verzamelen. Wij informeren Verwerkers dat zij persoonsgegevens die zij van ons verkrijgen niet mogen gebruiken, behalve ten behoeve van het verlenen van de Dienst. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele aanvullende informatie die u rechtstreeks aan Verwerkers verstrekt. U dient zich te informeren over de Verwerker en diens bedrijf alvorens persoonsgegevens aan dergelijke Verwerkers bekend te maken.

Enkele van de door FocusCura ingeschakelde Verwerkers ten behoeve van marketing, de e-maildiensten van FocusCura, het beheren van klant- en gebruikersinformatie en het beschikbaar stellen van videobellen slaan persoonsgegevens op buiten de Europese Unie. Wij schakelen enkel Verwerkers in die voldoen aan de vereisten uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming en die beschikken over de benodigde certificaten, bedrijfsvoorschriften of modelclausules van de Europese Commissie. 

4.2 Delen met uw toestemming
Van tijd tot tijd kunnen wij ook persoonsgegevens delen met derden wanneer u ons daartoe toestemming geeft om dit te doen. We kunnen bijvoorbeeld werken met andere partijen om specifieke diensten of aanbiedingen rechtstreeks aan u aan te bieden. Als u zich inschrijft voor deze diensten van derde partijen of marketingaanbiedingen, kunnen we de persoonsgegevens die u daarvoor verstrekt, zoals naam of andere contactgegevens die we redelijkerwijs nodig achten, met deze derden partijen delen zodat onze zakenpartner de diensten of aanbiedingen kan leveren of contact met u op kan nemen.

4.3 Onze wettelijke verantwoordelijkheid
Wij mogen persoonsgegevens delen indien wij erop mogen vertrouwen dat dit wettelijk is toegelaten of indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Wij mogen ook persoonsgegevens met derden delen indien dit redelijkerwijs noodzakelijk of passend is om te voldoen aan de wet, indien dit nodig is om te voldoen aan wettelijke verzoeken van autoriteiten, om op eventuele aanspraken te reageren of om de rechten, eigendom of veiligheid van ons, onze gebruikers, onze medewerkers of het publiek te beschermen en om, zonder beperking, onszelf of onze gebruikers te beschermen tegen frauduleus, beledigend, ongepast of onwettig gebruik van de Dienst. Wij zullen u onmiddellijk op de hoogte stellen van verzoeken van een uitvoerende, administratieve of andere overheidsinstantie die wij ontvangen en die verband houden met uw persoonsgegevens, tenzij dit door de toepasselijke wet verboden wordt.

4.4 Geanonimiseerde informatie
Houd er rekening mee dat niets hierin het delen van geanonimiseerde informatie beperkt, die zonder uw toestemming met derden kan worden gedeeld.

5. Bescherming van persoonsgegevens

Wij zullen ervoor zorgen dat we passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen voor de verwerking van persoonsgegevens. Wij volgen algemeen geaccepteerde standaarden ter bescherming van persoonsgegevens, zowel tijdens de overdracht daarvan en zodra we de persoonsgegevens hebben ontvangen. Wij hebben in ieder geval de volgende maatregelen genomen:

 • Toegang tot onze servers en infrastructuur is alleen mogelijk vanaf bepaalde beveiligde servers vanaf specifieke IP adressen en is alleen mogelijk door middel van een specifieke combinatie van sleutels.
 • Toegang tot onze database is enkel mogelijk door middel van drietrapsauthenticatie en persoonlijke accounts die beschermd zijn met een gebruikersnaam en wachtwoord. Enkel personen die toegang tot de database nodig hebben voor hun taak, krijgen een dergelijk account.
 • We hanteren een wachtwoordbeleid om sterke wachtwoorden te garanderen. Wachtwoorden moeten periodiek opnieuw ingesteld worden.
 • Er is een firewall aanwezig die automatisch geconfigureerd wordt door middel van beveiligingsscripts.
 • We gebruiken virtual private clouds per aparte omgeving (testen, acceptatie en productie) om risico’s te beperken.
 • Opgeslagen gegevens zijn altijd beveiligd middels encryptie. Wachtwoorden worden tevens gehasht. Lokaal opgeslagen gegevens (bijvoorbeeld op iOS en Android) wordt tevens versleuteld opgeslagen voor zover het gevoelige informatie betreft (medische informatie of authenticatie informatie). Lokaal opgeslagen gegevens worden verwijderd als u uitlogt.
 • We gebruiken SSL (Secure Socket Layer)-technologie om transmissie data naar ons te versleutelen
 • Het maximaal aantal foutieve login pogingen is beperkt.
 • Alle informatie die gebruikers invoeren wordt gecontroleerd om er zeker van te zijn dat geen schadelijke data wordt geüpload.
 • Er is software geïnstalleerd om schadelijke software tijdig op te sporen.
 • Beveiligingsupdates vinden plaats op maandelijkse basis.
 • We monitoren toegang tot de back-end sectie om mogelijk inbreuken op de beveiliging of andere afwijkingen te kunnen detecteren.
 • We maken dagelijks een back-up van de database. Gebruikers die toegang hebben tot de database hebben geen toegang tot de back-ups om het ongewenst verwijderen van databases te voorkomen. 
 • Cookies bevatten geen volledige authenticatie informatie zoals wachtwoorden.
 • Informatie in cookies wordt verwijderd als u uitlogt.
 • Belangrijke informatie in cookies wordt versleuteld.
 • De duur van inlogsessies is beperkt in de tijd.
 • Er is beleid omtrent het gebruik van datadragers (zoals laptops en USB-sticks).
 • Toegang tot het pand is beperkt en het pand is beveiligd. 

U moet er rekening mee houden dat onze Verwerkers verantwoordelijk zijn voor het verwerken, beheren of opslaan van (een deel van) de persoonsgegevens die we ontvangen. Verwerkers zijn niet bevoegd om deze gegevens te gebruiken om bij u te adverteren. Deze Verwerkers zijn contractueel, door middel van een verwerkersovereenkomst, met ons verplicht om de persoonsgegevens die zij van ons hebben ontvangen, te beveiligen.

Er is echter geen manier van overbrengen via het internet of een methode van elektronische opslag die 100% veilig is. Daarom kunnen we de absolute veiligheid niet garanderen.

6. Links naar sites van derden

Onze Diensten en/of de website kunnen links bevatten naar andere websites, evenals advertenties van derden. Websites van derden kunnen informatie over u bijhouden. We hebben geen controle over dergelijke sites of hun activiteiten. Eventuele persoonsgegevens die u op de pagina’s van derden verstrekt, worden rechtstreeks aan die derde verstrekt en zijn onderworpen aan het privacy beleid van die derde partij. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, privacy- en beveiligingspraktijken en het beleid van websites waar wij naar linken of die op onze Diensten en/of websites adverteren. Links van onze website naar derden of naar andere sites worden alleen ten behoeve van u ter beschikking gesteld. Wij raden u aan om hun privacy- en beveiligingspraktijken en hun beleid te bestuderen voordat u persoonsgegevens aan ze verstrekt.

7. Welke keuzes heeft u met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens?

Voordat wij uw persoonsgegevens delen met derden op manieren die niet onder deze privacyverklaring vallen, inclusief gebruik voor direct marketing doeleinden, wordt u daarvan in kennis gesteld en gevraagd toestemming te geven op het moment dat dergelijke informatie wordt verzameld.

Wij kunnen u marketing- en promotiemateriaal over onze producten en diensten sturen. Als u niet (meer) wil dat de informatie wordt gebruikt voor direct marketing, kan u contact met ons opnemen op het e-mailadres dat onder 'Contact' wordt vermeld.

U kunt zichzelf ook afmelden door de afmeldinginstructies te volgen die bij elke promotie-e-mail zijn opgenomen. Dit heeft geen invloed op ons recht en onze mogelijkheid om u Dienst- en account verwante e-mails te sturen of persoonsgegevens te gebruiken zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Wij zullen zo spoedig mogelijk na ontvangst van het verzoek voldoen aan uw verzoeken. 

8. Uw rechten

U kunt uw betreffende persoonsgegevens die door de website en de Dienst worden verzameld, controleren, bijwerken, corrigeren of verwijderen, door ons te e-mailen op het onder ‘Contact’ genoemde e-mailadres of door, indien deze functie beschikbaar is, gebruik te maken van een hiervoor ontworpen functie in de Dienst.

Houd er rekening mee dat het verwijderen van persoonsgegevens kan leiden tot de beëindiging van het recht om gebruik te maken van de Dienst.

Wij behouden ons het recht voor om uw persoonsgegevens in onze bestanden te behouden indien wij van mening zijn dat dit noodzakelijk of aan te bevelen is om de Dienst aan anderen te verstrekken, geschillen op te lossen, de toepasselijke gebruiksvoorwaarden te handhaven, voor technische en/of juridische vereisten en/of indien de Dienst dat vergt.

Om per e-mail toegang te krijgen tot de eigen persoonsgegevens, moet u voldoende bewijs van uw identiteit verstrekken zoals wij dat verzoeken. We behouden ons het recht voor om elke gebruiker toegang te weigeren als we van mening zijn dat er vragen zijn over uw identiteit. Wij reageren binnen 4 weken op alle toegangsverzoeken. Bij complexe verzoeken kan de termijn met nog eens 4 weken worden verlengd. Indien wij de termijn verlengen, zullen wij u binnen 4 weken na het indienen van het verzoek daarvan op de hoogte stellen.

U kunt ons verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens in de toekomst te beperken of te stoppen. Wij voldoen aan uw verzoek, maar u kunt worden belemmerd in uw gebruik van de Dienst en het kan mogelijk zijn dat u de Dienst niet meer kan of mag gebruiken, zoals vermeld in artikel 4 van deze privacyverklaring.

U kunt ons met redelijke tussenpozen verzoeken om de persoonlijke informatie die wij over u verwerken, zoals door u gespecificeerd, over te dragen, zolang de gevraagde informatie geen persoonlijke gegevens bevat van andere natuurlijke personen en zolang als de gevraagde informatie is verwerkt met als grondslag uw toestemming of dat verwerking noodzakelijk is voor het uitvoeren van de Dienst. Wij zullen uw verzoek binnen 4 weken na ontvangst van het verzoek voldoen.

U heeft het recht om bij de bevoegde privacy autoriteit een ​​klacht in te dienen die verband houdt met onze verwerking van persoonsgegevens. Voor Nederland is deze autoriteit de Autoriteit Persoonsgegevens, die u kunt bereiken op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

9. Contact

Als u vragen, problemen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op [email protected]l

 

Bijlage 1: verwerkingen voor cAlarm

Verwerkingen van u als klant van FocusCura:

Noodzakelijk ten behoeve van onze wettelijke verplichting tot het bijhouden van een belastingadministratie, verwerkersduur tot 10 jaar na het eindigen van de overeenkomst

 • Naam

Noodzakelijk ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst (het verlenen van de Dienst), verwerkersduur tot 2 jaar na het eindigen van de overeenkomst

 • Naam
 • Adres
 • IBAN nummer
 • Klantnummer
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Contactpersoon (de aan u verbonden zorgprofessional)
 • Type woning
 • Gebruikersnaam
 • Wachtwoord
 • Koppelcode (code om u in contact te brengen met uw contactpersoon)
 • Taal die u instelt
 • Tijdzone die u hanteert

Noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van FocusCura, verwerkersduur tot 2 jaar na het eindigen van de overeenkomst

 • Verwerkingen voor het beveiligingen van de Dienst:
  • IP-adres
  • Device account nummer
  • Service type

Verwerkingen met uw uitdrukkelijke toestemming, verwerkersduur tot 15 jaar na het eindigen van de geneeskundig behandelingsovereenkomst ten behoeve waarvan u een overeenkomst met FocusCura gesloten heeft of tot 2 jaar na het eindigen van de overeenkomst voor zover de medische gegevens niet in het medisch dossier opgenomen moeten worden

 • Medische gegevens
  • Contactgegevens huisarts
  • Bijzonderheden betreffende uw gezondheid

Verwerkingen met uw toestemming (impliciete door het invullen van optionele velden), verwerkersduur tot 2 jaar na het eindigen van de overeenkomst

 • Geslacht
 • Installatienotities

Verwerkingen van u als zorgprofessional die gebruikt maakt van de Dienst:

Noodzakelijk ten behoeve van onze wettelijke verplichting tot het bijhouden van een belastingadministratie, verwerkersduur tot 10 jaar na het eindigen van de overeenkomst

 • Naam
 • Factuurgegevens

Noodzakelijk ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst (het verlenen van de Dienst), verwerkersduur tot 2 jaar na het eindigen van de overeenkomst

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Wie uw cliënt is
 • Relatie met cliënt
 • Taal die u instelt
 • Tijdzone die u hanteert

Noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van FocusCura, verwerkersduur tot 2 jaar na het eindigen van de overeenkomst

 • Verwerkingen voor het beveiligingen van de Dienst:
  • IP-adres
  • Device account nummer
  • Service type

Verwerkingen met uw toestemming (impliciet door het invullen van optionele velden), verwerkersduur tot 2 jaar na het eindigen van de overeenkomst

 • Telefoonnummer

 

Bijlage 2: verwerkingen voor cKey

Verwerkingen van u als klant van FocusCura:

Noodzakelijk ten behoeve van onze wettelijke verplichting tot het bijhouden van een belastingadministratie, verwerkersduur tot 10 jaar na het eindigen van de overeenkomst

 • Naam

Noodzakelijk ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst (het verlenen van de Dienst), verwerkersduur tot 2 jaar na het eindigen van de overeenkomst

 • Naam
 • Adres
 • IBAN nummers
 • Klantnummer
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Type woning
 • Gebruikersnaam
 • Wachtwoord

Noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van FocusCura, verwerkersduur tot 2 jaar na het eindigen van de overeenkomst

 • Verwerkingen voor het beveiligingen van de Dienst:
  • IP-adres

Verwerkingen met uw toestemming (impliciet door het invullen van optionele velden), verwerkersduur tot 2 jaar na het eindigen van de overeenkomst

 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Zorgorganisatie waarbij u bent aangesloten
 • Woningcorporatie
 • Gegevens van uw contactpersoon (de aan u verbonden zorgprofessional) 

Verwerkingen van u als zorgprofessional die gebruikt maakt van de Dienst:

Noodzakelijk ten behoeve van onze wettelijke verplichting tot het bijhouden van een belastingadministratie, verwerkersduur tot 10 jaar na het eindigen van de overeenkomst

 • Naam
 • Overige factuurgegevens

Noodzakelijk ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst (het verlenen van de Dienst), verwerkersduur tot 2 jaar na het eindigen van de overeenkomst

 • Naam
 • Adres
 • E-mail
 • Relatie met cliënt
 • Telefoonnummer

Noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van FocusCura, verwerkersduur tot 2 jaar na het eindigen van de overeenkomst

 • Verwerkingen voor het beveiligingen van de Dienst:
  • IP-adres

Verwerkingen met uw toestemming (impliciete door het invullen van optionele velden), verwerkersduur tot 2 jaar na het eindigen van de overeenkomst

 • Zorgorganisatie waarvoor u werkzaam bent

 

Bijlage 3: verwerkingen voor cContact & cVitals

Verwerkingen van u als klant van FocusCura:

Noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van FocusCura, verwerkersduur tot 2 jaar na het eindigen van de overeenkomst

 • Beveiligingsdienst
  • IP-adres
  • Gebruikersacties (login, logout, etc)
 • Het verbeteren van de dienst en het opsporen van fouten
  • Geschiedenis van instellingen
  • App versie
  • iOS/Android device versie
  • Browser versie

Overige persoonsgegevens die wij voor de diensten cContact en cVitals verwerken, verwerken wij ten behoeve van een zorginstelling (of andere verantwoordelijke) op grond van een verwerkersovereenkomst. Wij kunnen u op uw verzoek informeren over welk bedrijf dit is, zodat u daarmee contact op kan nemen om te achterhalen welke persoonsgegevens zij van u verwerken of zodat u de privacyverklaring van dat bedrijf kan raadplegen. Wij zijn niet toegestaan om zelf informatie te verschaffen over de persoonsgegevens die wij namens deze bedrijven verwerken.

 

Bijlage 4: overige verwerkingen (o.a. bij het niet afnemen van een Dienst)

Bij gebruik van de website:

Noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van FocusCura, verwerkersduur tot 3 jaar en 2 maanden na het laatste gebruik van de website tenzij dit technisch redelijkerwijs niet mogelijk is

 • Verwerkingen voor het beveiligingen van de Dienst
  • IP-adres
 •   Functionele cookies om uw gebruiksgemak te verbeteren
  • Ingevulde formuliervelden
 • Analyserende cookies om de Diensten van FocusCura te verbeteren
  • IP-adres
  • Via welke website u ons gevonden heeft
  • Welke pagina’s u bezocht
  • Hoe lang uw bezoek duurde
  • Hoe u de door de website navigeert

Bij het achterlaten van uw gegevens

Noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van FocusCura, verwerkersduur tot 6 maanden nadat voor het laatst contact met FocusCura is opgenomen 

 • Voor het kunnen antwoorden op uw vragen en om u te kunnen voorzien van informatie
  • Naam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Naam zorgorganisatie
  • Overige persoonsgegevens ingevuld in het contactveld

Verwerkingen met uw toestemming (impliciete door het invullen van optionele velden), de persoonsgegevens voor dit doeleinde worden verwijderd zodra u zich uitschrijft

 • Om u op uw verzoek marketingmateriaal toe te kunnen sturen
  • Naam
  • E-mailadres

Vorige privacyverklaring (20-04-2017)