Productvoorwaarden cKey

Versie 1.3 per 19 januari 2019

Artikel 1. Begripsbepalingen

Aanvraag: de Aanvraag van een Klant voor het aangaan van een Overeenkomst.
App: de mobiele en webapplicaties van FocusCura gerelateerd aan cKey en waarop specifieke Gebruiksvoorwaarden Applicaties van toepassing zijn. De functionaliteiten en technische specificaties van de App staan beschreven in de helppagina’s in de App en op www.focuscura.com
cKey: cKey bestaat uit de Toegangssystemen, de App en Diensten.
Contactpersonen: de door de Klant doorgegeven persoon welke als eerste aanspreekpunt kan functioneren voor service gerelateerde activiteiten.
Diensten: de door of in opdracht van FocusCura te leveren diensten op het gebied van o.a. woning toegang, autorisatiebeheer, informatievoorziening, klantenservice, onderhoud & beheer gerelateerd aan de Toegangssystemen en de App.
Document van Oplevering: het digitale document dat de installateur van FocusCura de Gebruiker laat ondertekenen na installatie van de Toegangssystemen cKey en de App en waarin de Klant bevestigt dat (1.) een en ander correct en naar behoren werkt en (2.) dat hij op de wijze waarop storingen doorgegeven moeten worden aan FocusCura is gewezen.
Gebruiker: de persoon die de Klant autoriseert toegang te krijgen tot de Woning door gebruikmaking van de Toegangssytemen cKey. Dit kunnen dierbaren en hulpverleners betreffen.
Gebruikersacccount: het account waarvoor de Gebruiker zich registreert bij FocusCura op het moment dat hij cKey wil gaan gebruiken.
Overeenkomst: de Overeenkomst inzake het gebruik van cKey tussen FocusCura en de Klant.
Productvoorwaarden: deze voorwaarden van FocusCura voor de Toegangssystemen en gerelateerde onderhouds- en ondersteuningsdiensten. Op het gebruik van de App zijn afzonderlijke gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Toegangssystemen cKey
cKey Pin: Een mechanische sleutelkluis met toegangscode. Deze sleutelkluis wordt aan de buitenzijde van de woning gemonteerd en beschikt over een veiligheidscertificaat.
cKey Pin Plus: Een SKG** gecertificeerde mechanische sleutelkluis met toegangscode. Deze sleutelkluis wordt aan de buitenzijde van de woning gemonteerd.
cKey Door: Een elektronische deuropener die aan de binnenzijde van de voordeur wordt gemonteerd. De deuropener is met een fysieke deursleutel te openen of via de App op een smartphone aan te sturen.
Woning: de woning waar de Klant verblijft.

Artikel 2. Algemeen

1. FocusCura verhuurt de Toegangssystemen cKey die worden geleverd, aan de Klant. De eigendom van de Toegangssystemen cKey blijft aan FocusCura toebehoren.
2. cKey kan uitsluitend worden aangeboden:
a. Bij cKey Pin / cKey Pin Plus: indien de Klant beschikt over een deur met nabijgelegen muur van baksteen of beton waar de sleutelkluis op bevestigd mag worden. Indien mogelijk kan de sleutelkluis met een bevestigingsbeugel bevestigd worden. Op andere ondergronden kan de installatie niet uitgevoerd worden.
Of:
b. Bij cKey Door: indien de Klant beschikt over een voordeur met europrofielcilinder net een gangbare maatvoering.
3. FocusCura is gerechtigd deze Productvoorwaarden te wijzigen en zal de Klant daarover zoveel mogelijk op voorhand informeren. Indien FocusCura deze Productvoorwaarden in het nadeel van de Klant wijzigt, heeft de Klant het recht om de Overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de nieuwe Productvoorwaarden in werking treden.

Artikel 3. Gevolgen beëindiging Overeenkomst

1. Op het moment dat de Overeenkomst eindigt dient – indien van toepassing – de Klant het gebruik van de App te staken.
2. Op het moment dat Overeenkomst eindigt, zal FocusCura (de apparatuur van) het Toegangssysteem cKey bij de Klant ophalen. FocusCura en de Klant zullen hiervoor een afspraak maken.

Artikel 4. Garantie, certificering en aansprakelijkheidsbeperking

1. FocusCura garandeert niet dat er niet ingebroken kan worden in de cKey Pin-sleutelkluis en cKey Pin Plus sleutelkluis en/of dat de cKey Pin-sleutelkluis en cKey Pin Plus sleutelkluis niet van de muur verwijderd kan worden.
2. Het Toegangssysteem cKey Pin voldoet aan de certificeringseisen van Sold Secure (www.soldsecure.com). Het Toegangssysteem cKey Pin Plus voldoet aan de certificeringseisen van SKG en beschikt over een SKG**-veiligheidscertificaat (www.skgikob.nl) Het cilinderslot van toegangssysteem cKey Door voldoet aan de certificeringseisen van SKG (www.skgikob.nl). FocusCura garandeert dat de genoemde (onderdelen van de) Toegangssystemen cKey uitsluitend aan de genoemde certificeringseisen voldoen en niet meer.
3. FocusCura sluit tot hetgeen conform dwingend recht maximaal is toegestaan haar aansprakelijkheid uit voor de schade en gevolgen van een inbreuk in en/of manipulatie van de Toegangssystemen cKey Door derden.

Artikel 5. Tarieven en betaling

1. Voor de Toegangssystemen cKey is de Klant de volgende vergoedingen aan FocusCura verschuldigd:
a. eenmalige installatiekosten of activatiekosten;
b. maandelijkse abonnementskosten;
c. eenmalige afsluitkosten bij beëindiging van de Overeenkomst;
d. eventuele overige kosten. De kosten en de verschillende tarieven zullen zijn gespecificeerd in de Overeenkomst, terug te vinden op de website van FocusCura (www.focuscura.com) en kunnen ook op verzoek toegezonden worden.
2. De eenmalige activatiekosten en/of installatiekosten en/of eventuele overige kosten worden bij de eerste incasso geïnd.

Artikel 6. (De)installatie en oplevering

1. De installatie van de Toegangssystemen cKey wordt altijd uitgevoerd door FocusCura. Bij plaatsing door FocusCura neemt FocusCura contact op met de Klant voor het maken van een afspraak voor het plaatsen en in bedrijf stellen van de Apparatuur.
2. FocusCura verzorgt geen bouwkundige herstelwerkzaamheden en/of aanpassingen in de Woning voor plaatsing van de Apparatuur.
3. Na een aansluiting zal FocusCura de woning netjes achterlaten op een vergelijkbare wijze als de situatie was toen zij binnenkwam.
4. Bij aansluiting wordt er door de installateur uitleg gegeven over de werking van de Toegangssystemen cKey.
5. Nadat de installatie en instructie heeft plaatsgevonden, dient de Klant te controleren of de Toegangssystemen cKey deugdelijk functioneren.
6. Na de controle zoals bedoeld in lid 5 dient de Klant het door FocusCura ter beschikking gestelde document van oplevering te tekenen. Met de ondertekening verklaart de Klant dat FocusCura de werkzaamheden correct en volledig heeft uitgevoerd en dat de Toegangssystemen cKey deugdelijk functioneren. Na ondertekening gelden de Toegangssystemen cKey als opgeleverd.
8. De Klant kan een installatie- of onderhoudsafspraak tot 14:00 uur de werkdag voordat de installatie of het onderhoud plaatsvindt, annuleren. Indien de Klant niet, of niet tijdig de installatie-, of onderhoudsafspraak annuleert, heeft FocusCura het recht om redelijke annuleringskosten in rekening te brengen.
Indien de installateur bij een installatie- of onderhoudsafspraak geen toegang krijgt tot (het relevante gedeelte van) de Woning, of geen installatie of onderhoud kan verrichten omdat de Klant niet, of niet volledig aan de randvoorwaarden voor installatie of onderhoud heeft voldaan, dan heeft FocusCura het recht om de installatie- of onderhoudskosten, voor zover redelijk, aan de Klant in rekening te brengen.

Artikel 7. Verplichtingen Klant en Gebruikers

1. De Klant is verantwoordelijk voor een deugdelijke werking en gebruik van het hang- en sluitwerk aan de Woning, welke geen onderdeel uitmaakt van de dienstverlening van FocusCura.
2. De Klant begrijpt dat de toepassing van andere sloten ertoe kan leiden dat Gebruikers geen toegang kunnen krijgen tot de woning.
3. De Klant is verantwoordelijk voor de toegang tot zijn Woning. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van pincode(s) (cKey Pin en cKey Pin Plus) of uitgeven en intrekken van autorisaties (cKey Door) aan Gebruikers. FocusCura is hiervoor niet verantwoordelijk en sluit te dien aanzien alle aansprakelijkheid zo ver conform dwingend recht is toegestaan, uit. Op verzoek van Klant kan FocusCura de Klant wel ondersteunen bij de verstrekking van pincodes en het uitgeven/intrekken van autorisaties.
4. De Klant kan een Gebruiker op de door FocusCura aangegeven wijze autoriseren om via cKey toegang te krijgen tot zijn woning.
5. De Klant autoriseert Gebruikers uitsluitend voor eigen rekening en risico. FocusCura is niet verplicht om onderzoek naar Gebruikers (o.a. naar de achtergrond van de relatie met de Klant) te verrichten en zal ook geen onderzoek verrichten.
6. De Gebruiker dient zich eerst te registreren bij FocusCura voor het gebruik van cKey, alvorens deze door de Klant kan worden geautoriseerd voor cKey. De Gebruiker is verplicht om in te stemmen met alle toepasselijke Product- en gebruiksvoorwaarden die voor cKey gelden.
7. FocusCura sluit tot hetgeen wettelijk maximaal is toegestaan haar aansprakelijkheid uit voor:
a. de gevolgen van het gebruik en/of misbruik van een autorisatie door een Gebruiker;
b. de gevolgen en/of schade die ontstaat op het moment dat een Gebruiker een Woning betreedt gebruik makend van cKey en de verstrekte autorisatie.
8. De Klant is verplicht om eventuele wijzigingen in de Woning die van invloed kunnen zijn op de Toegangssystemen cKey tijdig op voorhand aan FocusCura te melden op de daarvoor aangegeven wijze. Indien de Klant niet, of niet tijdig wijzigingen doorgeeft, garandeert FocusCura niet dat de Toegangssystemen cKey juist functioneren.
9. Indien Klant gekozen heeft voor zelfretour, dient het product binnen 4 weken te worden geretourneerd. Wordt niet aan deze voorwaarde voldaan, dan zal aan Klant een bedrag ter hoogte van € 254,- in rekening worden gebracht.
10. Indien Klant gekozen heeft voor het laten ophalen van het apparaat door een monteur en de apparatuur niet aanwezig is, zal aan Klant een bedrag van € 254,-  in rekening worden gebracht.

Artikel 8. Specifieke productvoorwaarden cKey Pin en cKey Pin Plus

1. De Klant is verantwoordelijk om een werkende voordeursleutel beschikbaar te stellen en deze altijd aanwezig te hebben in de sleutelkluis.
2. Het is de Klant niet toegestaan om zelf de toegangscode van Toegangssystemen cKey te wijzigen. Bij het wijzigen van de toegangscode moet altijd voorafgaand contact opgenomen worden met FocusCura.
3. De Toegangssystemen cKey beschikken over een beveiligingscertificaat. FocusCura installeert de Toegangssystemen cKey altijd volgens de voorschriften waarop het veiligheidscertificaat is gebaseerd.
4. FocusCura voert geen bouwkundige reconstructie en/of werkzaamheden uit bij het verwijderen van de Toegangssystemen cKey. Voor zo ver mogelijk worden boorgaten opgevuld. Eventuele kosten voor herstel- en/of afwerkingswerkzaamheden (bijv. wandafwerking, verven of andere herstelwerkzaamheden) zijn voor eigen rekening van de Klant.
5. cKey Pin en cKey Pin Plus wordt altijd bij de eerste afsluitbare deur van het pand geïnstalleerd.
6. De Klant is verplicht om voorafgaand de benodigde toestemming te verkrijgen van de eigenaar, beheerder of vereniging van eigenaren van het gebouw waarin zijn Woning zich bevindt, alvorens hij een installatieopdracht kan geven. FocusCura mag ervan uitgaan dat de Klant de benodigde toestemming heeft verkregen om de installatiewerkzaamheden te laten uitvoeren.

Artikel 9. Specifieke productvoorwaarden cKey Door

1. De apparatuur van cKey Door is alleen toepasbaar op europrofiel cilinders.
2. De Klant gaat akkoord dat het bestaande voordeurslot wordt vervangen voor een nieuw slot met drie fysieke sleutels.
3. cKey Door is uitsluitend te openen met smartphones die beschikken over Bluetooth Low Energy en voorzien zijn van de meest recente besturingssystemen van iOS of Android.
4. De Klant gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat het gebruik van de cKey Door (ook in combinatie met de App) wordt geregistreerd en vastgelegd door FocusCura. Op het gebruik van de App en cKey Door zijn de gebruiksvoorwaarden van FocusCura van toepassing. Rapportages over het gebruik worden door FocusCura alleen op basis van een schriftelijk verzoek van de Klant ter beschikking gesteld voor politieonderzoek.
5. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het verhelpen van storingen die veroorzaakt worden door frictie (het klemmen) van de deur of andere bijkomstigheden door het niet goed afsluiten van de deur.
6. De Klant is verantwoordelijk voor een deugdelijke werking van de deur waarop de cKey Door wordt geïnstalleerd. Dit betekent dat de deur niet mag klemmen en het slot zonder frictie (externe kracht) geopend en gesloten kan worden.
7. De Klant is verantwoordelijk om bij het verwijderen van cKey Door, alle bijgeleverde sleutels in te leveren en een vervangende cilinder ter beschikking te stellen, die door een installateur van FocusCura in het slot wordt geplaatst.  

Bijlage 1

Samenstelling van de Apparatuur voor levering van de Dienst:

Bij cKey Pin en cKey Pin Plus:
• Een mechanische sleutelkluis met toegangscode (incl. bevestigingsmateriaal)

Bij cKey Door:
• Een elektronische deuropener (welke middels fysieke deursleutels of mobiel apparaat aangestuurd kan worden).
• Een europrofiel cilinder met SKG***-veiligheidscertificaat en 3 fysieke sleutels.
• Een app voor de Klant.
• Een app voor personen die als dierbare van de Klant gekenmerkt kunnen worden.
• Een app voor zorg- of hulpverleners.

Versie 1.3 per 19 januari 2019
Vorige versie van de productvoorwaarden cKey (versie 13-08-2018)
Vorige versie van de productvoorwaarden cKey (versie 31-05-2017)