Privacyreglement

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

1. Account: het account dat een Gebruiker verkrijgt op het moment dat hij een App heeft gedownload, geïnstalleerd en zich (verplicht) heeft geregistreerd bij FocusCura.

2. App(s): FocusCura heeft momenteel de volgende apps:
a. cContact;
b. cVitals;
c. PatientHub;
d. WegWijsApp;
e. SOSAlarmApp; 

3. Bijlage: per App kunnen er specifieke persoonsgegevens worden verzameld. Deze worden per App in een bijlage vermeld die vervolgens bij de Privacyreglement bij de App wordt opgenomen.

4. Gebruikers: degene die een App van FocusCura downloadt, installeert en voor het beoogd gebruik gaat gebruiken, of gebruik maakt van een Innovatie

5. Gebruiksvoorwaarden: de gebruiksvoorwaarden die per App gelden, waarin FocusCura alle persoonsgegevens heeft opgenomen die (kunnen) worden verzameld.

6. FocusCura: zijnde de vennootschappen behorende bij de FocusCura groep, te weten:
a. FocusCura B.V. houdt zich bezig met elektrotechnische bouwinstallaties en het (via het internet) ontwikkelen en aanbieden van telediensten ten behoeve van de ondersteuning voor hulpbehoevenden (o.a. ouderen) en ter ondersteuning aan zorginstellingen;
b. FocusCura International B.V. richt zich op de verkoop van de FocusCura-diensten in het buitenland.

7. Innovaties: buiten de Apps heeft FocusCura de volgende innovaties:
a. Medicatiebegeleiding op afstand;
b. Sleutelsystemen;
c. Personenalarmering.

8. Persoonsgegevens: de gegevens zoals gedefinieerd in artikel 4

9. Privacyreglement: deze privacyreglement en alle aanvullingen en aanpassingen daarop.

 

Artikel 2: FocusCura en haar servers

1. De ondernemingen van FocusCura zijn besloten vennootschappen naar Nederlands recht. De ondernemingen bevinden zich in Nederland en zijn gevestigd in Driebergen-Rijsenburg.

2. Alle servers van de ondernemingen van FocusCura bevinden zich in Nederland.

 

Artikel 3: De Apps en (overige) van FocusCura

1. De Apps en Innovaties van FocusCura vervullen diverse functies.

2. FocusCura stelt uitsluitend Apps ter beschikking waarmee Gebruikers met elkaar via een beveiligde communicatiemethode kunnen communiceren.

 

Artikel 4: Reikwijdte Privacyreglement

1. FocusCura is gebonden aan de Nederlandse privacyregelgeving zoals de Wet bescherming persoonsgegevens.

2. Deze Privacyreglement is van toepassing op:
a. alle ondernemingen van FocusCura;
b. alle geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens door of namens FocusCura. Het is eveneens van toepassing op de nietgeautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen, of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen.

 

Artikel 5: Persoonsgegevens en geaggregeerde informatie

1. Persoonsgegevens zijn gegevens met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon, een en ander zoals gedefinieerd in de Wet bescherming persoonsgegevens en de Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betrefende de bescherming van natuurlijk personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betrefende het vrije verkeer van die gegevens. Een identificeerbare persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd doordat wordt gerefereerd aan een identificatienummer of een of meerdere factoren die gerelateerd zijn aan zijn fysieke, psychologische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit. Persoonsgegevens zijn gegevens die een individu identificeren (zoals naam, adres, telefoonnummer, mailadressen of een profielnummer of profielnaam), of alle informatie over de locatie of activiteiten van een persoon, zoals informatie over zijn of haar gebruik van de App, IP-adressen of mobile device identifiers, zodra deze in verband staan met enige persoonlijke informatie. Persoonsgegevens zijn ook demografische gegevens zoals geboortedatum, geslacht, geografisch gebied en (persoonlijke) voorkeuren, als deze informatie in verband kan worden gebracht met enige andere persoonsgegevens. Privacyreglement versie 2.0 – 2015 3 van 10


2. Gegevens met betrekking tot de gezondheid zijn, mits deze tot een identificeerbare persoon te herleiden zijn, ook (bijzondere) persoonsgegevens.

3. Geaggregeerde informatie, zijnde informatie over een groep of categorie van producten, diensten of gebruikers, zijn geen persoonsgegevens indien deze gegevens niet aan enige persoon kan worden gerelateerd. Met het gebruik van geaggregeerde informatie kan FocusCura trends in de gaten houden en inspelen op behoeften van Gebruikers. Geaggregeerde informatie stelt FocusCura in staat om onze diensten te onderhouden en nieuwe diensten te ontwikkelen. Deze Privacyreglement beperkt op geen enkele wijze de mogelijkheid voor FocusCura om informatie op geaggregeerd niveau te verzamelen en te verwerken.

 

Artikel 6: Verwerking Persoonsgegevens

1. Onder het verwerken van Persoonsgegevens valt zowel het verzamelen, het versleutelen, het beveiligen als het versturen van de Persoonsgegevens.

 

Artikel 7: Welke gegevens worden verzameld en verwerkt

1. Welke Persoonsgegevens worden verwerkt, is afhankelijk van de specifieke App die wordt gebruikt en van de vraag of de Gebruiker een zorgaanbieder op de betrefende App aansluit (die eveneens een Gebruiker is).

2. FocusCura specificeert per App in een Bijlage van deze Privacyreglement de Persoonsgegevens, waaronder gegevens met betrekking tot de gezondheid, die worden verzameld en verwerkt. De Persoonsgegevens die per App worden verzameld en verwerkt, kunnen worden geraadpleegd op www.focuscura.com.

3. In deze Privacyreglement wordt in de volgende twee leden van dit artikel volstaan met de weergave van de Persoonsgegevens die in alle gevallen worden verwerkt.

4. Uw registratiegegevens: De gegevens die FocusCura de Gebruiker verzoekt in te vullen op het moment van registratie voor de specifieke App, onder andere: naam, achternaam, aanhef en e-mailadres.

5. Andere gegevens die we kunnen verwerken: In het navolgende volgt een opsomming van de gegevens die standaard kunnen worden verwerkt. Het betrefen:
A. Algemene gegevens
B. Log bestanden
C. Cookies
D. User identifier(s)
E. Location Data
F. Gegevens met betrekking tot de gezondheid Privacyreglement versie 2.0 – 2015 4 van 10

A. Algemene gegevens
• Gegevens die volgen uit het gebruik van de App: of en zo ja wanneer een App is gebruikt, of er gegevens zijn ontvangen en/of verstuurd via de App.
• Extra gegevens, of zogenaamde metagegevens die gepaard gaan met het uploaden van informatie zoals video- of andere bestanden (zoals tijd, datum en plaats waar het bestand is gemaakt);
• Gegevens van het device waarop de App is geïnstalleerd en andere computers of apparaten die worden aangesloten op het device in het kader van het gebruik van de specifieke App;
• Gegevens van andere Gebruikers die de Gebruiker via het device gebruik laat maken van de App;

B. Log bestanden
Als de App wordt gebruikt, ontvangen we gegevens zoals het Internet Protocol (IP) adres, gegevens inzake het besturingssysteem van het device en de gegevens inzake het gebruik van de App zoals weergegeven onder A.

C. Cookies
Bij het gebruik van specifieke Apps verklaart de Gebruiker zich ermee akkoord dat FocusCura automatisch bepaalde informatie via het gebruik van cookies verzamelt.

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op het verzoek van de App op de computer of het mobiele apparaat worden opgeslagen. Cookies stellen FocusCura in staat om Gebruikers te herkennen die de website en/of Apps van FocusCura hebben bezocht. Via cookies wordt de volgende informatie verzameld:
• instellingsvoorkeuren die Gebruikers hebben;
• bezoek en gebruikshistorie.

Indien de Gebruiker cookies wenst te blokkeren, wissen of gewaarschuwd wil worden voor cookies, raadpleeg dan de instructies in uw browser of mobiele apparaat.

Indien de Gebruiker zijn browser of mobiele apparaat zo heeft ingesteld dat cookies niet aanvaard worden, kunnen bepaalde onderdelen van de website van FocusCura en/of het Account en/of de App mogelijk niet naar behoren functioneren. Zo zou de Gebruiker bijvoorbeeld niet meer kunnen inloggen, of wordt de toegang tot bepaalde delen van de website van FocusCura, uw Account of de App geblokkeerd.

Meer specifieke informatie over cookies is beschikbaar op www.focuscura.com.

Meer informatie over hoe browser cookie settings kunnen worden aangepast is beschikbaar op: www.allaboutcookies.org.

Per App zullen de specifieke cookies en hun functionaliteit worden gespecificeerd in de Bijlage die bij de Privacyreglement van de App wordt opgenomen.

D. User Identifier(s)
Sommige Apps maken gebruik van een user identifier. Zodra de App wordt ingeschakeld, kan FocusCura één of meerdere ‘user identifiers’ gebruiken. Een user identifier is een klein data bestand of overeenkomende datastructuur die aan Gebruikers is Privacyreglement versie 2.0 – 2015 5 van 10 toegewezen en die het mogelijk maakt om de identiteit van Gebruikers over diverse platforms te associëren. Een user identifier mag informatie aan FocusCura geven over hoe de Gebruikers de App gebruiken. Een user identifier wordt permanent op het device gebruikt, dit om te helpen sneller in te loggen en om het gebruik van de App te verbeteren. Sommige delen van de App kunnen niet goed functioneren op het moment dat de user identifier niet meer wordt gebruikt, beschikbaar is, beschadigd is geraakt of is uitgeschakeld.

E. Location Data
Sommige Apps zullen gebruik maken van location data (voor plaatsbepaling van de het mobiele apparaat). Als de Gebruikers de App inschakelen, mogen wij toegang zoeken tot data die de locatie van de Gebruiker bepaalt (location data). Deze location data kan GPS coördinaten inhouden of gelijkaardige informatie waarmee de locatie van een mobiele apparaat kan worden vastgesteld. Location data kan FocusCura informatie geven over hoe de App wordt gebruikt en in welke taal de App aan de Gebruiker ter beschikking moet worden gesteld.

F. Gegevens betrefende de gezondheid
De Gebruiker kan door het invoeren van een code in de App een zorgaanbieder aansluiten op de App.

Door het gebruik van een code en het invullen van de code weet FocusCura wie de zorgaanbieder is. De zorgaanbieder is immers ook als Gebruiker aangesloten op de App, of maakt ook gebruik van de Innovatie.

Hiermee weet FocusCura ook welke soort zorg de zorgaanbieder levert en welke soort zorg de betrefende Gebruiker mogelijk afneemt.

De specifieke gegevens met betrekking tot de gezondheid die door de App worden verzameld en verwerkt, staan in de Bijlage van de Privacyreglement van de specifieke App vermeld. Het kan bijvoorbeeld gaan om meetgegevens (hartslag, bloeddruk, bloedwaarden, zuurstofwaarden, etc.) die naar een zorgaanbieder worden doorgestuurd.

 

Artikel 8: (Communicatie)gegevens van de Gebruiker die niet bij FocusCura worden opgeslagen:

1. FocusCura maakt gebruik van geavanceerde versleutelingstechnieken om de (communicatie)gegevens van de Gebruiker te beveiligen.
a. Dit betekent dat de inhoud van alle spraak-, chat- en/of videogesprekken die een Gebruiker met andere Gebruikers voert niet voor FocusCura of derden raadpleegbaar zijn.
b. Om een dergelijke beveiligde verbinding tussen Gebruikers op te kunnen zetten, worden er identifiers uitgewisseld. De exacte werking kan per App verschillen en wordt in de betrefende bijlage van de App beschreven.

 

Artikel 9: Doel verwerking Persoonsgegevens

1. Het verwerken van persoonsgegevens mag niet zomaar plaatsvinden. Slechts met een welbepaald en gerechtvaardigd doel mogen Persoonsgegevens verzameld en verwerkt worden. Het verwerken van Persoonsgegevens houdt ook het gebruik van persoonsgegevens in.

2. FocusCura heeft meerdere doeleinden om persoonsgegevens te verwerken. We gebruiken de gegevens die we over de Gebruiker ontvangen:
• voor administratieve doeleinden, waaronder begrepen het in ontvangst nemen en behandelen van geschillen;
• voor de diensten en functies die FocusCura levert aan de Gebruiker en andere Gebruikers;
• voor interne bewerkingen, zoals probleemoplossing, gegevensanalyse, tests, onderzoek en verbetering van onze diensten en de Apps;
• om onze Apps, Innovaties en diensten veilig te houden;
• voor het stimuleren van een permanente vorm van kwaliteitscontrole;
• om de rechten of het eigendom van FocusCura en anderen te beschermen;
• om de karakteristieken en gebruikspatronen van Gebruikers te analyseren uitsluitend om beter begrip te krijgen over hoe onze Apps en Innovaties en diensten worden gebruikt en op welke wijze deze beter / efciënter kunnen worden aangeboden;
• om Gebruikers de juiste suggesties van informatie te geven;
• om (mogelijke) fraude, hacking, inbreukmakend handelen of ander wangedrag te voorkomen, te beperken en/of te onderzoeken;
• om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals verantwoording aan een uitvoeringsinstantie en/of de belastingdienst. Ook kan bijvoorbeeld de Minister van Veiligheid en Justitie nadere eisen stellen aan het verwerken van bepaalde Persoonsgegevens. In dat geval is FocusCura verplicht om daaraan mee te werken.

3. Voor zover FocusCura gegevens betrefende gezondheid verwerkt, wordt opgemerkt dat deze zullen worden verwerkt voor zover dat noodzakelijk is voor het ter beschikking stellen, operationeel houden, onderhouden en verbeteren van de betrefende App waarmee deze gegevens worden verzameld.

4. FocusCura kan gegevens met betrekking tot de gezondheid verwerken in het kader van wetenschappelijk onderzoek. In beginsel zal FocusCura de Gebruiker uitdrukkelijk om toestemming voor de verwerking voor wetenschappelijk onderzoek vragen, tenzij het uitdrukkelijk vragen van toestemming onmogelijk blijkt voor FocusCura of een onevenredige inspanning kost.

5. FocusCura zal op haar website www.focuscura.com een overzicht en beschrijving geven van wetenschappelijke onderzoeken waarvoor de in het voorgaande lid bedoelde gegevens met betrekking tot de gezondheid kunnen worden gebruikt.

6. FocusCura merkt op dat zij gegevens met betrekking tot de gezondheid niet op andere wijze zal verwerken dan genoemd in lid 3 en 4 van dit artikel, tenzij de Gebruiker uitdrukkelijk daarvoor toestemming heeft gegeven. De Gebruiker wiens gegevens met Privacyreglement versie 2.0 – 2015 7 van 10 betrekking tot de gezondheid worden verwerkt, zal op voorhand geïnformeerd worden over welke gegevens worden verwerkt en voor welk doel.

7. Het voorgaande laat onverlet het recht van FocusCura om gegevens met betrekking tot de gezondheid op geaggregeerd niveau(anonieme basis, dus niet tot de persoon herleidbaar) aan derden ter beschikking stellen met als doel om de App en gerelateerde dienstverlening te verbeteren.

 

Artikel 10: Verstrekking (persoons)gegevens

1. FocusCura geeft geen inzage in Persoonsgegevens anders dan beschreven in deze Privacyreglement.

2. Alle Persoonsgegevens binnen FocusCura zijn beveiligd en daarmee niet toegankelijk voor derden, enkel voor de Gebruikers zelf of voor daarvoor specifiek geautoriseerde medewerkers van FocusCura.

3. FocusCura zal Persoonsgegevens van Gebruikers niet openbaren, verkopen en/of verhandelen, tenzij dit uitdrukkelijk anders in deze Privacyreglement is bepaald.

4. FocusCura mag Persoonsgegevens delen met derde personen die door FocusCura worden ingeschakeld, of voor FocusCura werken in verband met de Apps, Innovaties en dienstverlening en die toegang tot de betrefende Persoonsgegevens nodig hebben om hun werkzaamheden voor FocusCura te kunnen uitvoeren.

5. In sommige gevallen is het mogelijk dat een service provider namens FocusCura direct persoonsgegevens van de Gebruiker verzamelt of verwerkt. FocusCura informeert alle service providers die voor FocusCura werkzaam zijn dat zij de persoonsgegevens die zij van FocusCura betrekken uitsluitend mogen gebruiken ten behoeve van de werkzaamheden voor FocusCura voor de App, Innovatie of dienstverlening. Ander gebruik wordt niet toegestaan. FocusCura is niet aansprakelijk voor enige aanvullende informatie van welke aard dan ook die de Gebruiker rechtstreeks aan de service provider verstrekt. FocusCura raadt de Gebruiker sterk aan om eerst kennis te nemen met de wijze waarop de service provider met zijn (persoons)gegevens omgaat alvorens de Gebruiker aan de service provider (persoons)gegevens verstrekt.

6. FocusCura kan (persoon)gegevens verstrekken:
a. op het moment dat FocusCura daartoe op grond van een wettelijke verplichting, daartoe kan worden verplicht;
b. indien het verstrekken van de Persoonsgegevens noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van een Gebruiker;
c. aan een bestuursorgaan indien de Persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de goede uitoefening van een publiekrechtelijke taak.
d. indien een gerechtvaardigd belang meebrengt dat de Persoonsgegevens worden verstrekt. Een gerechtvaardigd belang is bijvoorbeeld de afhandeling van een verzekeringskwestie door de verzekeraar die informatie van de wederpartij en/of getuigen nodig heeft om een schadeclaim te kunnen behandelen. Privacyreglement versie 2.0 – 2015 8 van 10

7. FocusCura kan (persoons)gegevens verstrekken indien dat noodzakelijk is om op een claim of vordering te reageren, om de eigendomsrechten (waaronder intellectuele eigendomsrechten) te beschermen, om Gebruikers of het publiek te beschermen tegen frauduleuze handelingen, misbruik, wangedrag of niet toegestaan gebruik van onze Apps, Innovaties en/of diensten.

8. Persoonsgegevens mogen ook worden geopenbaard, gedeeld en overgedragen als onderdeel van, of gedurende onderhandelingen over, een fusie, verkoop van vermogensbestanddelen van de onderneming, financieringen of aankopen of in elke andere situatie waarin persoonsgegevens kunnen worden overgedragen als onderdeel van de onderneming van FocusCura. Indien en voor zover dit gegevens betrefende de gezondheid betrefen, zullen wij de Gebruiker voorafgaand eerst uitdrukkelijk om toestemming vragen.

 

Artikel 11: Bescherming (persoons)gegevens

1. FocusCura zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen om Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen (persoons)gegevens met zich meebrengen.

2. De beveiligingsmaatregelen kunnen per App verschillen. FocusCura zal in de Bijlage van de Privacyreglement van de App de beveiligingsmaatregelen vermelden.

3. De servers van FocusCura staan in een beveiligde omgeving in de datacenters in Nederland die over het ISO 27001 en NEN 7510 certificaat beschikken. Gebruikers hebben uitsluitend toegang tot de frontend van de servers van FocusCura.

4. De veiligheid van de servers van FocusCura en de Apps wordt regelmatig getest en getoetst. Zo is er sprake van actieve monitoring en actieve riskbased bescherming.

5. De servers van FocusCura maken gebruik van SSL (secured socket layer) technologie om het ontvangen en verzenden van Persoonsgegevens te versleutelen.

6. De Apps zijn zo geconfigureerd dat toegang tot Persoonsgegevens van Gebruikers is afgesloten voor werknemers van FocusCura, behalve de werknemers die noodzakelijkerwijs toegang tot de betrefende Persoonsgegevens nodig hebben.

7. De Gebruikers erkennen en zijn ermee akkoord dat de derden die FocusCura inschakelt om haar diensten te kunnen verlenen, persoonsgegevens kunnen verwerken. Deze derden zijn contractueel gebonden om de Persoonsgegevens te beveiligen en veilig te houden.

8. FocusCura streeft ernaar om Persoonsgegevens te beschermen, desalniettemin erkennen en aanvaarden Gebruikers dat het versturen van informatie via het internet beveiligd en versleuteld is naar de huidige stand van de techniek. Gebruikers vrijwaren FocusCura van aansprakelijkheid voor het onrechtmatig gebruik van de Persoonsgegevens door derden.

 

Artikel 12: Bewaren en verwijderen van Persoonsgegevens

1. Persoonsgegevens die niet langer noodzakelijk zijn voor het verwezenlijken van het doel waarvoor zij werden verwerkt, worden zo spoedig mogelijk verwijderd, tenzij deze gegevens in verband met wettelijke verplichtingen langer moeten worden bewaard.

2. Persoonsgegevens van een Gebruiker worden in ieder geval niet langer dan 7 jaar na beëindiging van hun relatie met FocusCura bewaard, tenzij het doel van de verwerking van een Persoonsgegeven een langere bewaartermijn vergt.

3. Verwijdering van Persoonsgegevens impliceert vernietiging van de Persoonsgegevens of een zodanige bewerking dat het niet meer mogelijk is om de persoon te identificeren.

 

Artikel 13: Inzage en wijzigingen in Persoonsgegevens

1. De Gebruiker kan bij FocusCura een schriftelijk verzoek indienen om inzage in zijn Persoonsgegevens. FocusCura deelt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weten na ontvangst van het verzoek schriftelijk mee of Persoonsgegevens zijn verzameld en verwerkt.

2. Indien Persoonsgegevens zijn verwerkt, verstrekt FocusCura zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken een volledig overzicht van de Persoonsgegevens die zijn verwerkt, met informatie over het doel van de gegevensverwerking, de gegevens of categorieën van gegevens en de herkomst van de gegevens. Indien men dat wenst doet FocusCura mededelingen over de logica die ten grondslag ligt aan de geautomatiseerde verwerking van de Persoonsgegevens.

 

Artikel 14: Verbetering, aanvulling en verwijdering van Persoonsgegevens

1. De Gebruiker kan FocusCura verzoeken om Persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Het verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen.

2. FocusCura bericht binnen vier weken na ontvangst van het in lid 1 genoemde verzoek of – dan wel in hoeverre – zij aan het verzoek zal voldoen. Een weigering wordt met redenen omkleed.

3. FocusCura draagt er zorg voor dat haar beslissing inzake verbetering, aanvulling, of verwijdering of afscherming zo spoedig mogelijk wordt doorgevoerd.

4. Er dient rekening mee gehouden te worden dat dat bepaalde (persoons)gegevens niet gewist kunnen worden, tenzij het gebruikersprofiel wordt gewist. Het gaat hierbij om het e-mailadres. Houd er rekening mee dat het wissen van bepaalde (persoons)gegevens ertoe kan leiden dat bepaalde functionaliteiten van de App niet meer te gebruiken zijn.

5. FocusCura behoud zich het recht voor om een profiel op non-actief te zetten. Privacyreglement versie 2.0 – 2015 10 van 10 Artikel 15 Wijzigingen en Aanvullingen Privacyreglement

 

Artikel 15: Wijzigingen en Aanvullingen Privacyreglement

1. FocusCura heeft het recht om de bepalingen uit de Privacyreglement te wijzigen. Daarna zullen Gebruikers via een knop om akkoordverklaring met de nieuwe Privacyreglement worden gevraagd. Indien men niet akkoord wenst te gaan, zal het gebruikersprofiel worden geblokkeerd en/of worden opgeheven door FocusCura.

2. De meest actuele versie van de Privacyreglement is in combinatie met de specifieke Bijlage per App te allen tijde te raadplegen op www.focuscura.nl.

 

Artikel 16: E-mail, push en lokale notificaties

1. Het e-mailadres dat wordt ingevoerd, mag gebruikt worden voor het toesturen van geautomatiseerde, profiel gerelateerde mails.

2. FocusCura zal de Gebruiker bij registratie om toestemming vragen voor het toesturen van e-mails met commerciële inhoud. De Gebruiker kan zijn toestemming te allen tijde intrekken.

3. FocusCura mag, nadat daar uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven (opt in), push notificaties sturen naar een mobiel apparaat om updates van de dienstverlening van FocusCura kenbaar te maken, of om de Gebruiker te voorzien van relevante berichten.

4. De push notificatie kan de Gebruiker op het mobiele apparaat en computer instellen door de instellingen te raadplegen.

 

Artikel 17: Overige

Mochten er vragen zijn naar aanleiding van deze Privacyreglement, dan kan contact opgenomen worden met FocusCura via [email protected]