Privacyverklaring

Versie: 16-02-2023

 

1. FocusCura

FocusCura B.V. is een Nederlands bedrijf. Onze bedrijfsactiviteiten vinden plaats in de Europese Economische Ruimte (EER) en tenzij anders aangegeven bewaren wij onze gegevens op servers in de EER.

Deze privacyverklaring vat samen wanneer en hoe uw persoonsgegevens verzameld, gebruikt, beveiligd en geopenbaard worden in verband met uw toegang tot en gebruik van onze applicaties, websites en alle functies, software en diensten die via de applicaties en website geboden worden (de ‘Dienst’).

2. Algemeen

Wij behouden ons het recht om de bepalingen van deze privacyverklaring te wijzigen. Als wij wijzigen in de privacyverklaring aanbrengen, stellen wij u hiervan op de hoogte. Wij raden u aan om periodiek de laatste versie van de privacyverklaring te bestuderen.

3. Welke persoonsgegevens verzamelen we, voor welke doeleinden en hoe lang?

Persoonsgegevens kunnen op een aantal manieren verzameld worden wanneer u gebruikt maakt van de Dienst. In de bijlage volgt een overzicht van de informatie die alle aan de FocusCura groep verbonden vennootschappen kunnen verzamelen. Er wordt per verschillende dienst aangegeven welke persoonsgegevens verwerkt worden of kunnen worden. Tevens wordt een onderscheid gemaakt tussen de gegevens die wij verwerken van klanten en gegevens van zorgprofessionals die gebruik maken van de Dienst. Het overzicht geeft weer welke persoonsgegevens verwerkt worden, voor welk doel, op welke wettelijke grondslag de verwerking berust en hoe lang de persoonsgegevens opgeslagen worden.

Indien u uw persoonsgegevens niet aan FocusCura verschaft of op enige andere wijze bezwaar maakt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens door FocusCura, kan dat ervoor zorgen dat u belemmerd wordt in het gebruik van de Dienst. Hieronder wordt per verwerkingsgrondslag aangegeven wat de gevolgen zijn van het niet verschaffen van of bezwaar maken tegen verwerking van persoonsgegevens. Welke persoonsgegevens onder welke verwerkingsgrondslag vallen, kunt u per dienst terugvinden in de bijlage.

Verwerkingen op grond van een wettelijke verplichting van FocusCura:

 • Wij kunnen uw toegang tot de Dienst blokkeren of beperken en wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst te beëindigen overeenkomstig onze algemene voorwaarden. De persoonsgegevens die in dit onderdeel worden vermeld, zijn vereist om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Verwerkingen noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst:

 • U kan worden belemmerd in het gebruik van de Dienst, het is mogelijk dat de Dienst niet goed functioneert. Wij kunnen uw toegang tot de Dienst blokkeren of beperken en wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst te beëindigen overeenkomstig onze algemene voorwaarden. De persoonsgegevens die in dit onderdeel worden vermeld, zijn vereist om de Dienst goed te laten functioneren of te kunnen verrichten.

Verwerkingen noodzakelijk voor de gerechtvaardigde belangen van FocusCura:

 • Wij kunnen uw toegang tot de Dienst blokkeren of beperken en wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst te beëindigen overeenkomstig onze algemene voorwaarden. De persoonsgegevens die in dit onderdeel worden vermeld, zijn vereist om te voldoen aan de gerechtvaardigde belangen van FocusCura en om misbruik van de Dienst en beveiligingsincidenten te voorkomen.

 

Verwerkingen waarvoor uw uitdrukkelijke toestemming vereist is:

 • U wordt in beginsel niet belemmerd in het gebruik van de Dienst. Het weigeren of intrekken van toestemming heeft geen negatieve gevolgen voor uw gebruik van de Dienst.

Verwerkingen waarvoor uw toestemming vereist is:

 • U wordt niet belemmerd in het gebruik van de Dienst. Het weigeren of intrekken van toestemming heeft geen negatieve gevolgen voor uw gebruik van de Dienst.

 

Bijlage 1: verwerkingen voor cAlarm.

Bijlage 2: verwerkingen voor cKey.

Bijlage 3: overige verwerkingen (o.a. bij het niet afnemen van een Dienst).

4. Delen van persoonsgegevens

Tenzij anders vermeld in deze privacyverklaring, beschrijven, verkopen of verhandelen wij geen persoonlijke informatie over onze bezoekers en gebruikers aan derden.

4.1 Delen met verwerkers

Wij kunnen derden, zoals hostingproviders, inschakelen om ons bij te staan ​​bij het verlenen van de Dienst. Die derden kunnen, in het kader van hun rol bij het leveren van de Dienst, uw persoonsgegevens verwerken. In dit opzicht wordt een dergelijke derde hierna aangeduid als 'Verwerker'. Met deze Verwerkers sluiten wij verwerkersovereenkomsten.

Wij maken gebruik van de volgende soorten Verwerkers:

 • analytische software (cookies) om onze dienstverlening te verbeteren (o.a. privacy-vriendelijk ingesteld Google Analytics en Hotjar);
 • analytische software (cookies) om u gerichte aanbiedingen van FocusCura te kunnen doen (in de zin van marketing);
 • clouddiensten;
 • hosting provider(s);
 • providers van e-maildiensten;
 • providers van diensten om gezondheidsgegevens te verzamelen;
 • providers van diensten voor het beheren van klant- en gebruikersinformatie;
 • providers voor videobellen;
 • pushnotificatie providers.

Andere doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld:

 • Voor onderzoek naar verbetering of ontwikkeling van onze bedrijfsprocessen, aanbiedingen, klantenservice of toekomstige producten of diensten die verband houden met onze kernactiviteiten;
 • Voor marktonderzoek met betrekking tot bestaande en voorgestelde producten;
 • Ten behoeve van de marketing van de producten en diensten van FocusCura;
 • Om de ontvangen feedback van onze onderzoeks- of enquêteactiviteiten statistisch te analyseren, om onze bedrijfsprocessen, producten en diensten, aanbiedingen, klantenservice en communicatie naar u te ontwikkelen en te verbeteren.

In sommige gevallen kan de Verwerker uw persoonsgegevens namens ons verzamelen. Wij informeren Verwerkers dat zij persoonsgegevens die zij van ons verkrijgen niet mogen gebruiken, behalve ten behoeve van het verlenen van de Dienst. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele aanvullende informatie die u rechtstreeks aan Verwerkers verstrekt. U dient zich te informeren over de Verwerker en diens bedrijf alvorens persoonsgegevens aan dergelijke Verwerkers bekend te maken.

Enkele van de door FocusCura ingeschakelde Verwerkers ten behoeve van marketing, de e-maildiensten van FocusCura en het beheren van klant- en gebruikersinformatie slaan persoonsgegevens op buiten de Europese Unie. Wij schakelen enkel Verwerkers in die voldoen aan de vereisten uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming en die beschikken over de benodigde certificaten, bedrijfsvoorschriften of modelclausules van de Europese Commissie.

4.2 Delen met uw toestemming

Van tijd tot tijd kunnen wij ook persoonsgegevens delen met derden wanneer u ons daartoe toestemming geeft om dit te doen. We kunnen bijvoorbeeld werken met andere partijen om specifieke diensten of aanbiedingen rechtstreeks aan u aan te bieden. Als u zich inschrijft voor deze diensten van derde partijen of marketingaanbiedingen, kunnen we de persoonsgegevens die u daarvoor verstrekt, zoals naam of andere contactgegevens die we redelijkerwijs nodig achten, met deze derden partijen delen zodat onze zakenpartner de diensten of aanbiedingen kan leveren of contact met u op kan nemen.

4.3 Onze wettelijke verantwoordelijkheid

Wij mogen persoonsgegevens delen indien wij erop mogen vertrouwen dat dit wettelijk is toegelaten of indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Wij mogen ook persoonsgegevens met derden delen indien dit redelijkerwijs noodzakelijk of passend is om te voldoen aan de wet, indien dit nodig is om te voldoen aan wettelijke verzoeken van autoriteiten, om op eventuele aanspraken te reageren of om de rechten, eigendom of veiligheid van ons, onze gebruikers, onze medewerkers of het publiek te beschermen en om, zonder beperking, onszelf of onze gebruikers te beschermen tegen frauduleus, beledigend, ongepast of onwettig gebruik van de Dienst. Wij zullen u onmiddellijk op de hoogte stellen van verzoeken van een uitvoerende, administratieve of andere overheidsinstantie die wij ontvangen en die verband houden met uw persoonsgegevens, tenzij dit door de toepasselijke wet verboden wordt.

4.4 Geanonimiseerde informatie

Houd er rekening mee dat niets hierin het delen van geanonimiseerde informatie beperkt, die zonder uw toestemming met derden kan worden gedeeld.

5. Bescherming van persoonsgegevens

Wij zullen ervoor zorgen dat we passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen voor de verwerking van persoonsgegevens. Wij volgen algemeen geaccepteerde standaarden ter bescherming van persoonsgegevens, zowel tijdens de overdracht daarvan en zodra we de persoonsgegevens hebben ontvangen. Wij hebben in ieder geval de volgende maatregelen genomen:

 • Toegang tot servers is alleen mogelijk vanaf een specifiek netwerk of via VPN.
 • Toegang tot onze database is enkel mogelijk door middel van persoonlijke accounts die beschermd zijn met een gebruikersnaam en wachtwoord. Enkel personen die toegang tot de database nodig hebben voor hun taak, krijgen een dergelijk account.
 • We hanteren een wachtwoordbeleid om sterke wachtwoorden te garanderen. Wachtwoorden moeten periodiek opnieuw ingesteld worden.
 • We gebruiken gescheiden omgevingen (testen, acceptatie en productie) om risico’s te beperken.
 • Gegevens die opgeslagen zijn op systemen zijn voorzien van encryptie. Deze encryptie volgt de best practices passend bij het systeem waarop deze zijn opgeslagen.
 • We gebruiken TSL (Transport Layer Security)-technologie om transmissie data van en naar ons te versleutelen. We gebruiken in principe de laatst bekende veilige versie van deze technologie. Onveilig verklaarde versies worden niet toegestaan
 • Het maximaal aantal foutieve login pogingen is waar mogelijk beperkt.
 • Alle apparatuur die we gebruiken wordt centraal beheerd.
 • Alle software die we gebruiken wordt centraal beheerd en is onderdeel van het updatebeleid.
 • Waar van toepassing maken we dagelijks een back-up van de database. Gebruikers die toegang hebben tot de database hebben geen toegang tot de back-ups om het ongewenst verwijderen van databases te voorkomen.
 • Cookies bevatten geen volledige authenticatie informatie zoals wachtwoorden.
 • Informatie in cookies wordt waar van toepassing verwijderd als u uitlogt.
 • Belangrijke informatie in cookies wordt versleuteld.
 • De duur van inlogsessies is waar noodzakelijk beperkt in de tijd.
 • Er is beleid omtrent het gebruik van datadragers (zoals laptops en USB-sticks).
 • Toegang tot het pand is beperkt en het pand is beveiligd.

U moet er rekening mee houden dat onze Verwerkers verantwoordelijk zijn voor het verwerken, beheren of opslaan van (een deel van) de persoonsgegevens die we ontvangen. Verwerkers zijn niet bevoegd om deze gegevens te gebruiken om bij u te adverteren. Deze Verwerkers zijn contractueel, door middel van een verwerkersovereenkomst, met ons verplicht om de persoonsgegevens die zij van ons hebben ontvangen, te beveiligen.

Er is echter geen manier van overbrengen via het internet of een methode van elektronische opslag die 100% veilig is. Daarom kunnen we de absolute veiligheid niet garanderen.

6. Links naar sites van derden

Onze Diensten en/of de website kunnen links bevatten naar andere websites, evenals advertenties van derden. Websites van derden kunnen informatie over u bijhouden. We hebben geen controle over dergelijke sites of hun activiteiten. Eventuele persoonsgegevens die u op de pagina’s van derden verstrekt, worden rechtstreeks aan die derde verstrekt en zijn onderworpen aan het privacy beleid van die derde partij. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, privacy- en beveiligingspraktijken en het beleid van websites waar wij naar linken of die op onze Diensten en/of websites adverteren. Links van onze website naar derden of naar andere sites worden alleen ten behoeve van u ter beschikking gesteld. Wij raden u aan om hun privacy- en beveiligingspraktijken en hun beleid te bestuderen voordat u persoonsgegevens aan ze verstrekt.

7. Welke keuzes heeft u met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens?

Voordat wij uw persoonsgegevens delen met derden op manieren die niet onder deze privacyverklaring vallen, inclusief gebruik voor direct marketing doeleinden, wordt u daarvan in kennis gesteld en gevraagd toestemming te geven op het moment dat dergelijke informatie wordt verzameld.

Wij kunnen u marketing- en promotiemateriaal over onze producten en diensten sturen. Als u niet (meer) wil dat de informatie wordt gebruikt voor direct marketing, kan u contact met ons opnemen op het e-mailadres dat onder 'Contact' wordt vermeld.

U kunt zichzelf ook afmelden door de afmeldinginstructies te volgen die bij elke promotie-e-mail zijn opgenomen. Dit heeft geen invloed op ons recht en onze mogelijkheid om u Dienst- en account verwante e-mails te sturen of persoonsgegevens te gebruiken zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Wij zullen zo spoedig mogelijk na ontvangst van het verzoek voldoen aan uw verzoeken.

8. Uw rechten

Privacywetgeving geeft u bepaalde rechten met betrekking tot uw eigen persoonsgegevens. De rechten die wij hieronder omschrijven zijn geen absolute rechten. Wij zullen altijd een afweging maken of wij redelijkerwijs aan uw verzoek kunnen voldoen. Lukt dit niet, of zou het bijvoorbeeld ten koste gaan van de privacy van anderen, dan kunnen wij uw verzoek weigeren. Indien wij een verzoek weigeren, laten wij dit gemotiveerd weten.

8.1 Recht op inzage

U heeft het recht om op te vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken. U kunt ons ook vragen om inzicht te geven in de verwerkingsdoeleinden, betrokken categorieën van persoonsgegevens, de (categorieën van) ontvangers van persoonsgegevens, de bewaartermijn, de bron van de gegevens en of wij wel of niet gebruikmaken van geautomatiseerde besluitvorming.

U mag ook vragen om een kopie van uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. Wilt u bijkomende kopieën? Dan kunnen wij daarvoor een redelijke vergoeding in rekening brengen.

8.2 Recht op rectificatie

Indien de door ons over u verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kan u ons verzoeken de persoonsgegevens aan te passen of aan te vullen.

Indien wij uw verzoek inwilligen, zullen wij, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, de partijen aan wie wij gegevens verstrekken daarover inlichten.

8.3 Recht op het wissen van gegevens

Wilt u niet meer dat wij bepaalde persoonsgegevens van u verwerken? Dan kunt u ons verzoeken om bepaalde (of alle) persoonsgegevens over u te wissen. Of wij gegevens zullen wissen, hangt af van het verwerkingsdoeleinde. Gegevens die wij verwerken op grond van een wettelijke plicht of voor het uitvoeren van de overeenkomst, wissen wij alleen indien de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn. Indien wij gegevens verwerken op grond van het gerechtvaardigd belang, dan wissen wij gegevens alleen indien uw belang zwaarder weegt dan dat van ons. Wij zullen deze afweging maken. Verwerken we de gegevens op grond van toestemming, dan wissen wij de gegevens slechts indien u de toestemming intrekt. Hebben wij per ongeluk gegevens onrechtmatig verwerkt of schrijft een specifieke wet voor dat wij gegevens moeten wissen? Dan zullen wij de gegevens wissen. Als de gegevens nodig zijn voor de afhandeling van een gerechtelijke procedure of een (juridisch) geschil, dan wissen wij de persoonsgegevens pas na afloop van de procedure of het geschil.

Indien wij uw verzoek inwilligen, zullen wij, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, de partijen aan wie wij gegevens verstrekken daarover inlichten.

8.4 Beperking van de verwerking

Als u de juistheid van door ons verwerkte persoonsgegevens betwist, als u meent dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig hebben verwerkt, indien wij de gegevens niet meer nodig hebben of indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, kunt u ons tevens verzoeken om de verwerking van die persoonsgegevens te beperken. Bijvoorbeeld gedurende de tijd die wij nodig hebben om uw betwisting of bezwaar te beoordelen, of indien reeds duidelijk is dat voor verdere verwerking van die persoonsgegevens geen rechtmatige grondslag (meer) bestaat, maar u er toch belang bij heeft dat wij de persoonsgegevens nog niet wissen. Als wij de verwerking van uw persoonsgegevens op uw verzoek beperken, mogen wij die gegevens nog wel gebruiken voor de afhandeling van een gerechtelijke procedure of een (juridisch) geschil.

8.5 Recht op overdraagbaarheid

Op uw verzoek kunnen wij de gegevens die wij verwerken voor het uitvoeren van de overeenkomst of op grond van uw toestemming en die automatisch verwerkt worden, overdragen aan u of een andere door u aan te wijzen partij. Een dergelijk verzoek kunt u met redelijke tussenpozen doen.

8.6 Geautomatiseerde individuele besluitvorming

Wij nemen geen besluiten die uitsluitend zijn gebaseerd op geautomatiseerde verwerkingen.

8.7 Recht van bezwaar en het intrekken van toestemming

Indien wij gegevens verwerken op grond van een gerechtvaardigd belang, mag u bezwaar maken tegen de verwerking. Indien wij gegevens verwerken op grond van uw toestemming, dan mag u die toestemming intrekken. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de betreffende verwerkingsdoeleinden hierboven.

8.8 Het uitoefenen van uw rechten

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw  persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering, u adequaat te identificeren. Dit kunt u doen door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN én pasfoto af te schermen.

We streven ernaar om uw verzoek, klacht of bezwaar binnen een maand te verwerken. Als het niet mogelijk is om binnen een maand een beslissing te nemen, zullen we u op de hoogte brengen van de redenen voor de vertraging en van het tijdstip waarop de beslissing naar verwachting zal worden verstrekt (niet langer dan 3 maanden na ontvangst).

8.9 Autoriteit Persoonsgegevens

Heeft u een klacht over onze verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u natuurlijk graag verder. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

9. Contact

Als u vragen, problemen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op [email protected] of door ons te bellen op +31 (0)30 692 70 50

 

Bijlage 1: verwerkingen voor cAlarm

Verwerkingen van u als klant van FocusCura:

Noodzakelijk ten behoeve van onze wettelijke verplichting tot het bijhouden van een belastingadministratie, verwerkersduur tot 10 jaar na het eindigen van de overeenkomst

 • Naam

 

Noodzakelijk ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst (het verlenen van de Dienst), verwerkersduur tot 2 jaar na het eindigen van de overeenkomst

 • Naam
 • Adres
 • IBAN nummer
 • Klantnummer
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Contactpersoon (de aan u verbonden zorgprofessional)
 • Type woning
 • Gebruikersnaam
 • Wachtwoord
 • Koppelcode (code om u in contact te brengen met uw contactpersoon)
 • Taal die u instelt
 • Tijdzone die u hanteert

 

Noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van FocusCura, verwerkersduur tot 2 jaar na het eindigen van de overeenkomst

 • Verwerkingen voor het beveiligingen van de Dienst:
  • IP-adres
  • Device account nummer
  • Service type

 

Verwerkingen met uw uitdrukkelijke toestemming, verwerkersduur tot 15 jaar na het eindigen van de geneeskundig behandelingsovereenkomst ten behoeve waarvan u een overeenkomst met FocusCura gesloten heeft of tot 2 jaar na het eindigen van de overeenkomst voor zover de medische gegevens niet in het medisch dossier opgenomen moeten worden

 • Medische gegevens
  • Contactgegevens huisarts
  • Bijzonderheden betreffende uw gezondheid

 

Verwerkingen met uw toestemming (impliciete door het invullen van optionele velden), verwerkersduur tot 2 jaar na het eindigen van de overeenkomst

 • Geslacht
 • Installatienotities

 

Verwerkingen van u als zorgprofessional die gebruikt maakt van de Dienst:

Noodzakelijk ten behoeve van onze wettelijke verplichting tot het bijhouden van een belastingadministratie, verwerkersduur tot 10 jaar na het eindigen van de overeenkomst

 • Naam
 • Factuurgegevens

 

Noodzakelijk ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst (het verlenen van de Dienst), verwerkersduur tot 2 jaar na het eindigen van de overeenkomst

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Wie uw cliënt is
 • Relatie met cliënt
 • Taal die u instelt
 • Tijdzone die u hanteert

 

Noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van FocusCura, verwerkersduur tot 2 jaar na het eindigen van de overeenkomst

 • Verwerkingen voor het beveiligingen van de Dienst:
  • IP-adres
  • Device account nummer
  • Service type

 

Verwerkingen met uw toestemming (impliciet door het invullen van optionele velden), verwerkersduur tot 2 jaar na het eindigen van de overeenkomst

 • Telefoonnummer

 

Bijlage 2: verwerkingen voor cKey

Verwerkingen van u als klant van FocusCura:

Noodzakelijk ten behoeve van onze wettelijke verplichting tot het bijhouden van een belastingadministratie, verwerkersduur tot 10 jaar na het eindigen van de overeenkomst

 • Naam

 

Noodzakelijk ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst (het verlenen van de Dienst), verwerkersduur tot 2 jaar na het eindigen van de overeenkomst

 • Naam
 • Adres
 • IBAN nummers
 • Klantnummer
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Type woning
 • Gebruikersnaam
 • Wachtwoord

 

Noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van FocusCura, verwerkersduur tot 2 jaar na het eindigen van de overeenkomst

 • Verwerkingen voor het beveiligingen van de Dienst:
  • IP-adres

 

Verwerkingen met uw toestemming (impliciet door het invullen van optionele velden), verwerkersduur tot 2 jaar na het eindigen van de overeenkomst

 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Zorgorganisatie waarbij u bent aangesloten
 • Woningcorporatie
 • Gegevens van uw contactpersoon (de aan u verbonden zorgprofessional)

 

Verwerkingen van u als zorgprofessional die gebruikt maakt van de Dienst:

Noodzakelijk ten behoeve van onze wettelijke verplichting tot het bijhouden van een belastingadministratie, verwerkersduur tot 10 jaar na het eindigen van de overeenkomst

 • Naam
 • Overige factuurgegevens

 

Noodzakelijk ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst (het verlenen van de Dienst), verwerkersduur tot 2 jaar na het eindigen van de overeenkomst

 • Naam
 • Adres
 • E-mail
 • Relatie met cliënt
 • Telefoonnummer

 

Noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van FocusCura, verwerkersduur tot 2 jaar na het eindigen van de overeenkomst

 • Verwerkingen voor het beveiligingen van de Dienst:
  • IP-adres

 

Verwerkingen met uw toestemming (impliciete door het invullen van optionele velden), verwerkersduur tot 2 jaar na het eindigen van de overeenkomst

 • Zorgorganisatie waarvoor u werkzaam bent

 

Bijlage 3: overige verwerkingen (o.a. bij het niet afnemen van een Dienst)

Bij gebruik van de website:

Noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van FocusCura, verwerkersduur tot 6 maanden na het laatste gebruik van de website tenzij dit technisch redelijkerwijs niet mogelijk is

 • Verwerkingen voor het beveiligingen van de Dienst
  • IP-adres
 • Functionele cookies om uw gebruiksgemak te verbeteren
  • Ingevulde formuliervelden
 • Analyserende cookies om de Diensten van FocusCura te verbeteren
  • IP-adres
  • Via welke website u ons gevonden heeft
  • Welke pagina’s u bezocht
  • Hoe lang uw bezoek duurde
  • Hoe u de door de website navigeert

 

Bij het achterlaten van uw gegevens

Noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van FocusCura, verwerkersduur tot 6 maanden nadat voor het laatst contact met FocusCura is opgenomen

 • Voor het kunnen antwoorden op uw vragen en om u te kunnen voorzien van informatie
  • Naam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Naam zorgorganisatie
  • Overige persoonsgegevens ingevuld in het contactveld

 

Verwerkingen met uw toestemming (impliciete door het invullen van optionele velden), de persoonsgegevens voor dit doeleinde worden verwijderd zodra u zich uitschrijft

 • Om u op uw verzoek marketingmateriaal toe te kunnen sturen
  • Naam
  • E-mailadres

 

Versie: 16-02-2023