Gebruikersvoorwaarden applicaties

 

De Gebruiksvoorwaarden beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik mag worden gemaakt van de applicaties van FocusCura

 1. Definities

   

  App: de mobiele en web-applicaties van FocusCura waarop deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn (zie functionaliteit en specificaties van de App: www.focuscura.nl)

  Gebruiker: Patiënt, zijn mantelzorger, zijn naaste of Zorgverlener die zich registreert bij FocusCura die de App gaat gebruiken.

  Gebruikersaccount: het account waarvoor de Gebruiker zich registreert in de App Gebruiksvoorwaarden: deze gebruiksvoorwaarden.

  Informatie: de gegevens, afbeeldingen, video- en geluidsbestanden, andere content die de Gebruiker via de App kan raadplegen en/of delen.

  Behandelovereenkomst: de (behandel)overeenkomst die Gebruiker en Zorgaanbieder sluiten in het kader van (zorg)diensten die de zorgaanbieder de Gebruiker levert en waarbij functionaliteiten van de App kunnen worden ingezet, een en ander zoals weergegeven in de productspecificaties van de App.

  Partijen: de Gebruiker en FocusCura gezamenlijk, ieder individueel zijnde een  ́Partij ́.

  Patiënt: de persoon die de Behandelovereenkomst met Zorgaanbieder afsluit, Patiënt is tevens Gebruiker.

  Privacyverklaring: de privacyverklaring van FocusCura die van toepassing is op het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens en die tevens te raadplegen is op: https://www.focuscura.com/nl/privacyverklaring.  

  Zorgaanbieder: de partij met wie de Patiënt mogelijk een Behandelovereenkomst sluit inzake het verlenen van bepaalde zorg waarbij de App wordt ingezet als communicatiemiddel.
   

 2. Gebruik van de App(s).
  1. FocusCura biedt haar Apps aan enerzijds Zorgaanbieders aan die daarmee Gebruikers kunnen ondersteunen om op afstand met elkaar te communiceren en gegevens uit te wisselen en anderzijds direct aan overige Gebruikers (zoals mantelzorgers en naasten van de Patiënt) om inzicht te geven en bepaalde gegevens uit te wisselen. Details over het bedrijf FocusCura en de functionaliteiten van de Apps van FocusCura zijn te vinden op www.focuscura.com.
  2. Een Gebruiker van FocusCura krijgt als hij of zij zich registreert een niet-exclusieve, niet- sublicentieerbare en niet-overdraagbare licentie op het gebruik van de App. Dit betekent onder meer dat Gebruikers geen eigenaar worden van de Apps van FocusCura. Ook wordt geen enkel Intellectueel Eigendom overgedragen. Het is Gebruiker daarom niet toegestaan om (delen van) Apps van FocusCura waaronder de broncode te achterhalen via reverse engineeren, decompilatie, of andere technieken.
  3. Op het gebruik van de Apps van FocusCura zijn deze Gebruiksvoorwaarden, Privacyverklaring en Cookie Verklaring van toepassing. Deze zijn te vinden (en gratis te downloaden) op www.focuscura.com. Door de App te downloaden of zich aan te melden bij de App, gaat Gebruiker automatisch akkoord met de Gebruiksvoorwaarden, Privacyverklaring en Cookie Verklaring.
  4. Voor het gebruik van sommige functionaliteiten van de App kan het nodig zijn dat de Gebruiker een Behandelovereenkomst sluit met een Zorgaanbieder (bijvoorbeeld voor het aanreiken van medicatie of hebben van (video)contact met een Zorgaanbieder). FocusCura is niet aansprakelijk noch verantwoordelijk voor diensten of activiteiten van derden waaronder Zorgaanbieders die voortkomen uit deze Behandelovereenkomst.
  5. Juist omdat de App(s) gebruikt worden in samenspraak met zorgdiensten van derden, is het belangrijk dat de Gebruiker van de App ook echt de persoon is die is aangemeld. De Gebruiker mag de App daarbij alleen gebruiken met het oog op het doel waarvoor deze is ontwikkeld zoals beschreven op www.focuscura.com en alleen persoonlijk (de Gebruiker mag dus geen andere personen toegang geven tot de App of zijn Gebruikersaccount).
  6. Om de App te laten werken, is het volgende nodig: een geschikte internetverbinding, apparatuur waarop de App ondersteund wordt en bij bepaalde functies meetapparatuur die aan de App kan worden verbonden. Welk type internetverbindingen, apparatuur (en eventuele versies van de software op die apparatuur) en meetapparatuur door FocusCura ondersteund worden, is te vinden op www.focuscura.nl/product. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor deze internetverbinding, apparatuur en/of meetapparatuur en het juist gebruik ervan.
  7. FocusCura en de Gebruiker kunnen zonder dat hiervoor een reden hoeft te worden opgegeven ieder op elk gewenst moment het gebruik van de App stoppen of de licentie voor het gebruik van de App intrekken. Als FocusCura dit doet, zal FocusCura de Gebruiker hierover per e-mail informeren. Voor de gevolgen van het blokkeren en/of beperken van de toegang tot en/of het buiten werking stellen van de App en/of het Gebruikersaccount is FocusCura niet aansprakelijk, tenzij dwingend recht anders bepaalt.
    
 3. Waar zorgt FocusCura wel/niet voor bij het gebruik van de App.
  1. FocusCura spant zich in voor optimale beschikbaarheid en bereikbaarheid van de App. FocusCura streeft daarbij maximale beschikbaarheid na maar kan niet garanderen dat Gebruiker altijd onbelemmerde toegang heeft tot de App of ongestoord en ononderbroken gebruik van de App kan maken, bijvoorbeeld omdat FocusCura onderhoud pleegt of de App update (wat FocusCura regelmatig, naar eigen inzicht doet). In het geval er onderhoudswerkzaamheden zijn waardoor de App (tijdelijk) onbereikbaar is, zal FocusCura dit waar mogelijk vooraf laten weten.
  2. FocusCura staat er niet voor in dat de App of onderdelen daarvan zonder onderbreking, fouten of gebreken zal werken, of dat steeds alle fouten en gebreken kunnen en worden verbeterd.
  3. FocusCura is niet verantwoordelijk voor het (ongestoord) functioneren van telecommunicatieverbindingen (bijvoorbeeld internetverbindingen van de Gebruiker).
  4. FocusCura spant zich in voor een naar de stand van de techniek adequate beveiliging van de App. De Gebruiker zal er zelf voor zorgen dat hij of zij zijn of haar eigen apparatuur en software beveiligd op een afdoende manier (bijvoorbeeld door sterke wachtwoorden te kiezen).
    
 4. Persoonsgegevens.
  1. Bij het gebruik van de App kunnen (persoons)gegevens worden opgeslagen en verwerkt door FocusCura. In de Privacyverklaring van FocusCura staat omschreven welke gegevens worden verzameld en verwerkt door FocusCura.
  2. Afhankelijk van de situatie, geldt het volgende:
   • In geval de Gebruiker de App gebruikt als onderdeel in een Behandelovereenkomst geldt dat de Zorgaanbieder de eigendom behoudt over alle Informatie en data die hij met of via de App communiceert en FocusCura heeft afspraken over verwerking van gegevens met de Zorgaanbieder. De Gebruiker dient derhalve zelf afspraken maken over het verkrijgen van zijn of haar eigen gegevens met de Zorgaanbieder en kan hiervoor niet bij FocusCura terecht.
   • In alle andere gevallen dat FocusCura gegevens van een Gebruiker krijgt (bijvoorbeeld doch niet beperkt als deze de website van FocusCura bezoekt): De Gebruiker behoudt de eigendom over alle Informatie en data die hij met of via de App communiceert.
  3. FocusCura heeft te allen tijde het recht om Informatie op geaggregeerd niveau (anoniem) te gebruiken in het kader van het verbeteren van de App en haar dienstverlening een en ander in overeenstemming met haar Privacyverklaring.
  4. FocusCura is niet verantwoordelijk of gehouden aan het maken van back-ups voor of namens Gebruiker en ook niet tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens/data en/of Informatie.
    
 5. Aansprakelijkheid van FocusCura
  1. FocusCura is niet aansprakelijk voor schade of kosten die voortvloeien uit misbruik van, of ongeautoriseerde toegang tot de App en Informatie van de Gebruiker, bijvoorbeeld als een tablet of mobiele telefoon wordt gestolen.
  2. FocusCura is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de Informatie en/of data, of de correctheid of juistheid van de Informatie en/of data die wordt ingevoerd en/of onderhouden en/of verwerkt en/of omgezet en/of gecommuniceerd door gebruikmaking van de App door de Gebruiker of derden.
  3. FocusCura is niet aansprakelijk voor onjuist en/of foutief gebruik van een App door een Gebruiker of derde, waaronder maar niet beperkt tot het onjuist en/of onvolledig instellen van de App en/of ingeven van onvolledige en/of onjuiste (drempel)waarden.
  4. FocusCura sluit haar aansprakelijkheid voor schade en/of letsel voortvloeiende uit of in verband staande met het gebruik van de App door de Gebruiker volledig uit.
  5. De Gebruiker vrijwaart FocusCura voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het gebruik van de App.
    
 6. Overige bepalingen
  1. FocusCura is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit deze Gebruiksvoorwaarden aan een derde over te dragen.
  2. Indien een bepaling van de Gebruiksvoorwaarden nietig is, of vernietigd wordt, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
  3. Op het gebruik van de App en de Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing, tenzij dwingend recht anders bepaalt.
  4. De rechtbank Midden Nederland, locatie Utrecht is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de App, tenzij dwingend recht anders bepaalt.